Υποχρέωση διερεύνησης

15.–(1) Η Επιτροπή αναλαμβάνει τη διερεύνηση κάθε πολύ σοβαρού ναυτικού ατυχήματος που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

(2) Σε περιπτώσεις σοβαρών ατυχημάτων, η Επιτροπή προβαίνει σε προκαταρκτική εκτίμηση προκειμένου να αποφασίσει εάν πρέπει να διενεργήσει διερεύνηση. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή αποφασίζει να μην προβεί σε διερεύνηση, οι λόγοι για την εν λόγω απόφαση καταγράφονται και αποτελούν αντικείμενο κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τον τύπο του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ, και σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Πληροφοριών Ναυτικών Ατυχημάτων.

(3) Σε περίπτωση οποιουδήποτε ναυτικού ατυχήματος ή ναυτικού συμβάντος, άλλου από τα αναφερόμενα στα εδάφια (1) και (2), η Επιτροπή αποφασίζει προκαταρκτικά εάν θα προβεί σε διερεύνηση.

(4) Κατά τη λήψη των κατά τα εδάφια (2) και (3) αποφάσεων, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη σοβαρότητα του ναυτικού ατυχήματος ή του ναυτικού συμβάντος, τον τύπο του πλοίου ή/και του φορτίου που αφορά, και την πιθανότητα τα ευρήματα της διερεύνησης να χρησιμεύσουν στην πρόληψη μελλοντικών ατυχημάτων ή/ και συμβάντων.

(5) Όταν η Δημοκρατία είναι το κύριο κράτος διερεύνησης, οι πρακτικές διευθετήσεις για τη διερεύνηση καθορίζονται από την Επιτροπή σε συνεργασία με τους αντίστοιχους οργανισμούς άλλων ουσιαστικώς ενδιαφερόμενων κρατών, κατά τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο για την επίτευξη του σκοπού του παρόντος Νόμου, και με στόχο την πρόληψη μελλοντικών ατυχημάτων και συμβάντων.

(6) Κατά τη διερεύνηση, οι Διερευνητές τηρούν την κοινή μεθοδολογία για τη διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων και συμβάντων που προβλέπεται στο παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2011. Οι Διερευνητές μπορούν να αποκλίνουν από τη μεθοδολογία αυτή σε κάθε περίπτωση κατά την οποία δικαιολογείται δεόντως κατά την επαγγελματική τους κρίση και απαιτείται για την επίτευξη των στόχων της διερεύνησης.

(7) Η διερεύνηση αρχίζει όσο το δυνατόν ταχύτερα έπειτα από ναυτικό ατύχημα ή/ και ναυτικό συμβάν και, εν πάση περιπτώσει, το αργότερο δύο (2) μήνες από το ναυτικό ατύχημα ή/ και ναυτικό συμβάν.

(8) Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις σχετικές διατάξεις των κατευθυντήριων γραμμών του ΔΝΟ για τη δίκαιη μεταχείριση των πληρωμάτων σε περίπτωση ναυτικού ατυχήματος που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.