Ανεξαρτησία Επιτροπής

14.-(1) Πέραν της άσκησης του αναφερόμενου στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 4 κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο Υπουργός και οποιοδήποτε άλλο διοικητικό όργανο ή κυβερνητική αρχή, δεν επεμβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο στην ενάσκηση των καθηκόντων της Επιτροπής που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο.

(2) Η Επιτροπή είναι διοικητικά και λειτουργικά ανεξάρτητη από οποιοδήποτε όργανο ή τρίτο πρόσωπο του οποίου τα συμφέροντα θα μπορούσαν να έλθουν σε σύγκρουση με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής.

(3) Διερευνήσεις που διεξάγει η Επιτροπή κατά τον παρόντα Νόμο-

(α) είναι ανεξάρτητες από δικαστικές ή άλλες παράλληλες έρευνες που διενεργούνται για να καθοριστεί η υπαιτιότητα ή/ και να αποδοθούν ευθύνες· και

(β) δεν παρακωλύονται, αναβάλλονται ή/ και καθυστερούν αδικαιολόγητα εξαιτίας δικαστικών ή/ και άλλων παράλληλων ερευνών που διενεργούνται για να καθοριστεί η υπαιτιότητα ή/ και να αποδοθούν ευθύνες.

(4) Η Επιτροπή δεν αποφεύγει να υποβάλει πλήρη αναφορά στον Υπουργό όσον αφορά τα αίτια του ναυτικού ατυχήματος ή/ και ναυτικού συμβάντος, για τον λόγο ότι από τα πορίσματα θα μπορούσε να προκύψει σφάλμα ή υπαιτιότητα.