Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας

13.-(1) Η Υπηρεσία είναι αρμόδια για-

(α) την εκτέλεση καθηκόντων γραμματείας της Επιτροπής·

(β) τη συλλογή των πληροφοριών αναφορικά με τα ναυτικά ατυχήματα και ναυτικά συμβάντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου και την ενημέρωση της Επιτροπής·

(γ) την άμεση ενημέρωση της Επιτροπής σε περίπτωση πολύ σοβαρού ατυχήματος και την υποβολή σχετικής εισήγησης προς τον Πρόεδρο για σύγκληση έκτακτης συνεδρίας·

(δ) τη διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων και ναυτικών συμβάντων κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο και την υποβολή της σχετικής έκθεσης διερεύνησης στην Επιτροπή·

(ε) την υποβολή εισηγήσεων στην Επιτροπή για έκτακτη πρόσληψη κατάλληλων διερευνητών ατυχημάτων στην Υπηρεσία συμπεριλαμβανομένων και εμπειρογνωμόνων·

(στ) την ετοιμασία της ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής με, μεταξύ άλλων, περιγραφή των δραστηριοτήτων της Επιτροπής, στατιστικά στοιχεία ναυτικών ατυχημάτων και ναυτικών συμβάντων και κατάλογο συστάσεων ασφαλείας που εκδόθηκαν·

(ζ) την υποβολή στην Επιτροπή εισηγήσεων για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας·

(η) τη συμμετοχή και τήρηση πρακτικών στις συνεδρίες της Επιτροπής χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου·

(θ) τη συλλογή και τον έλεγχο πληροφοριών αναγκαίων για την άσκηση των κατά τον παρόντα Νόμο αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της Επιτροπής.

(ι) τη διενέργεια των κατά τον παρόντα Νόμο αναγκαίων κοινοποιήσεων και δημοσιεύσεων για λογαριασμό της Επιτροπής.

(ια) την παροχή προς την Επιτροπή κάθε δυνατής διευκόλυνσης προς εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της.