Υπηρεσία της Επιτροπής

12. -(1) Η Υπηρεσία, η οποία επικουρεί την Επιτροπή, έχει τη στελέχωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από τον παρόντα Νόμο.

(2) (α) Τα μέλη του προσωπικού της Υπηρεσίας, περιλαμβανομένου του Προϊσταμένου και των Διερευνητών, είναι μέλη της δημόσιας υπηρεσίας και διορίζονται σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο. Τα προσόντα των Διερευνητών καθορίζονται στο Παράρτημα του παρόντος Νόμου. Η Υπηρεσία δύναται να υποβοηθείται στην εκτέλεση των καθηκόντων της με αγορά υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους (β) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 11.

(β) Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας είναι υπεύθυνος για την ομαλή, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας.

(3) Τα μέλη του προσωπικού της Υπηρεσίας επιτρέπεται να παρίστανται στις συνεδριάσεις και διαδικασίες ενώπιον της Επιτροπής, περιλαμβανομένων των διαβουλεύσεων της Επιτροπής για τη λήψη απόφασης και να ενημερώνουν ή/και να εκφράζουν άποψη προς την Επιτροπή αναφορικά με θέματα που τους έχουν ανατεθεί ή/και να τηρούν πρακτικά:

Νοείται ότι η παρουσία τους αυτή δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των αποφάσεων της Επιτροπής, ενώ δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

(4) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (5), ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας προΐσταται διοικητικά και είναι υπεύθυνος για την Υπηρεσία.

(5) Ο Πρόεδρος είναι η αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, ο οποίος ενεργεί συνήθως μέσω του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.