Αρμοδιότητες της Επιτροπής

11.–(1) Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής συνίστανται στις ακόλουθες:

(α) εξετάζει πληροφορίες αναφορικά με ναυτικά ατυχήματα ή/ και ναυτικά συμβάντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου και αποφαίνεται ποια από αυτά θα τύχουν διερεύνησης·

(β) αναθέτει στην Υπηρεσία τη διερεύνηση κάθε ναυτικού ατυχήματος ή/ και ναυτικού συμβάντος. Σε περίπτωση πολύ σοβαρού ατυχήματος που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις ή σε περίπτωση αδυναμίας του προσωπικού να καλύψει αριθμό ατυχημάτων δυσανάλογο προς τον αριθμό του υπάρχοντος προσωπικού δύναται να διαπραγματεύεται την ανάθεση όλης ή μέρους της εργασίας σε εμπειρογνώμονα με αγορά υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας τελική έγκριση, αναφορικά με το ποσό που θα διατεθεί, από το Γενικό Διευθυντή·

(γ) διασφαλίζει πως κάθε Διερευνητής διαθέτει γνώσεις και πρακτική εμπειρία για θέματα που αφορούν στα συνήθη καθήκοντα διερεύνησης·

(δ) εξασφαλίζει ταχεία πρόσβαση στην κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη, όταν χρειάζεται, και εξετάζει τα προσόντα των υποψήφιων εμπειρογνωμόνων και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις στον Υπουργό·

(ε) καθορίζει πολιτική αναφορικά με τη διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων ή/ και ναυτικών συμβάντων, την έκταση και το περιεχόμενο της διερεύνησης·

(στ) εξετάζει τις εκθέσεις διερεύνησης ναυτικών ατυχημάτων ή/ και ναυτικών συμβάντων που καταρτίζει η Υπηρεσία, και αποφαίνεται για την πληρότητα, τη μεθοδολογία και την αντικειμενικότητά τους, καθώς και την αξιοπιστία και ποιότητα και γενικότερα της λήψης και της επεξεργασίας των πληροφοριών·

(η) αποφαίνεται για τη μορφή της δημοσιοποίησης των εκθέσεων και των πορισμάτων τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ, η δε ενημέρωση των μέσων μαζικής επικοινωνίας γίνεται από τον Πρόεδρο·

(θ) υποβάλλει τις τελικές εκθέσεις ναυτικών ατυχημάτων ή/ και ναυτικών ατυχημάτων της Επιτροπής στον Υπουργό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22·

(ι) εγκρίνει και υποβάλλει στον Υπουργό την Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής.

(2) Οι δραστηριότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή δύναται να επεκτείνονται στη συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων που αφορούν την ασφάλεια στη θάλασσα, ιδιαιτέρως για προληπτικούς λόγους, στο βαθμό που οι δραστηριότητες αυτές δεν επηρεάζουν την αμεροληψία ή δεν συνεπάγονται ευθύνη σε θέματα κανονιστικά, διοικητικά ή τυποποίησης.

(3) Για κάθε συνεδρία της Επιτροπής τηρούνται συνοπτικά πρακτικά αναφορικά με τα θέματα που συζητήθηκαν και τις αποφάσεις που λήφθηκαν.