Εκκρεμούσες δικαστικές διαδικασίες

9.-(1) Οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή βάση αγωγής, η οποία εκκρεμεί ή δημιουργήθηκε μεταξύ του Διευθυντή Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων ή/και του Εφόρου Φόρου Εισοδήματος ή/και του Εφόρου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ή/και του Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων σε ό,τι αφορά την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ή/και του Εφόρου επί των Τελών Χαρτοσήμου και οποιουδήποτε υπαλλήλου ή άλλου προσώπου ή οργάνου ή θεσμού της Δημοκρατίας, σε σχέση με μεταφερόμενες βάσει της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 4 αρμοδιότητες ή καθήκοντα, συνεχίζεται ή ασκείται από τον Έφορο Φορολογίας.

(2) Κάθε γνωστοποίηση, οδηγία, έντυπο, εξουσιοδότηση, εντολή ή άλλη πράξη, που έχει εκδοθεί από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών βάσει των διατάξεων του περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021 κατά το χρόνο άσκησης των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της θέσης Εφόρου Φορολογίας και των θέσεων Βοηθού Έφορου Φορολογίας, δεν επηρεάζεται από την πλήρωση της θέσης Εφόρου Φορολογίας και των θέσεων Βοηθού Έφορου Φορολογίας από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και εξακολουθεί να ισχύει ως εάν είχε εκδοθεί από τον Έφορο Φορολογίας ή/και τους Βοηθούς Εφόρους Φορολογίας που διορίστηκαν από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, εκτός εάν τροπο-ποιηθούν ή ανακληθούν από αυτούς.

(3) Κάθε γνωστοποίηση, οδηγία, έντυπο, εξουσιοδότηση, εντολή ή άλλη πράξη εκδόθηκε από τον Έφορο Φορολογίας ή/και τους Βοηθούς Εφόρους Φορολογίας στους οποίους είχαν ανατεθεί αρμοδιότητες απορρέουσες από τη θέση του Εφόρου Φορολογίας και τη θέση του Βοηθού Εφόρου Φορολογίας από τον Υπουργό Οικονομικών, βάσει των διατάξεων του περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2020, ουδόλως επηρεάζεται από την πλήρωση της θέσης Εφόρου Φορολογίας και της θέσης Βοηθού Έφορου Φορολογίας από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και εξακολουθεί να ισχύει ως εάν είχε εκδοθεί από τον Έφορο Φορολογίας ή/και τους Βοηθούς Εφόρους Φορολογίας, που διορίστηκαν από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, εκτός εάν τροποποιηθούν ή ανακληθούν από αυτούς.