Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ προς αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης στην οποία τελεί η Δημοκρατία, η Κυβέρνηση αποφάσισε τη λήψη διαφόρων μέτρων για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, μεταξύ των οποίων και την ενοποίηση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και της Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας· και

ΕΠΕΙΔΗ είναι απαραίτητο να μην υπάρξει οποιαδήποτε διακοπή στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων των δύο προαναφερομένων τμημάτων καθώς και στην άσκηση των εξουσιών του Διευθυντή Εσωτερικών Προσόδων, του Εφόρου Φόρου Εισοδήματος, του Εφόρου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας καθώς και του Διευθυντή Τελωνείων σε ό,τι αφορά στην Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας· και

ΕΠΕΙΔΗ οι υπάλληλοι που σήμερα υπηρετούν στα δύο αυτά τμήματα απαιτείται να συνεχίσουν απρόσκοπτα να εκτελούν τα καθήκοντά τους·

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τμήματος Φορολογίας Νόμος του 2014.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο -

«Έφορος Φορολογίας» σημαίνει τον διοριζόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 δημόσιο λειτουργό, ο οποίος ασκεί καθήκοντα Εφόρου Φορολογίας·

«Βοηθός Έφορος Φορολογίας» σημαίνει τον διοριζόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 δημόσιο λειτουργό, ο οποίος ασκεί καθήκοντα Βοηθού Έφορου Φορολογίας·

«σχετική νομοθεσία» σημαίνει τους νόμους που καθορίζονται στο Παράρτημα και τις κανονιστικές διοικητικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει αυτών, καθώς και τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζονται στο Παράρτημα·

«Τμήμα Φορολογίας» σημαίνει το Τμήμα Φορολογίας που προβλέπεται στο άρθρο 3·

«Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» σημαίνει την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας του Τμήματος Τελωνείων.

(2) Οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόμο, σε πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαίνει την εν λόγω πράξη όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Τμήμα Φορολογίας

3.-(1) Το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και η Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ενοποιούνται και μετονομάζονται από κοινού σε Τμήμα Φορολογίας.

(2) Σε οποιοδήποτε νόμο, σχέδιο υπηρεσίας και κανονιστική διοικητική πράξη, η αναφορά -

(α) στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων ή/και στην Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας θεωρείται ότι συνιστά αναφορά στο Τμήμα Φορολογίας·

(β) σε λειτουργό του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων ή της Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας θεωρείται ότι συνιστά αναφορά σε λειτουργό του Τμήματος Φορολογίας.

(3) Το Τμήμα Φορολογίας έχει τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα που χορηγούνται και επιβάλλονται, αντίστοιχα, από οποιοδήποτε νόμο ή/και κανονιστική διοικητική πράξη στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων ή/και την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

(4) Όλοι οι κάτοχοι θέσεων του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και της Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας υπάγονται στον Έφορο Φορολογίας και υπηρετούν στο Τμήμα Φορολογίας και όλες οι κενές θέσεις στον προϋπολογισμό του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και της Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας μεταφέρονται στο Τμήμα Φορολογίας κατά την ημερομηνία που ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ.

(5) Με την επιφύλαξη του άρθρου 46 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καταργούνται η θέση και το σχέδιο υπηρεσίας του Διευθυντή Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων.

Έφορος Φορολογίας

4.-(1) Ο Έφορος Φορολογίας προΐσταται του Τμήματος Φορολογίας, για σκοπούς δε εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου οι αρμοδιότητες του Τμήματος Φορολογίας ασκούνται εξ ονόματος και κατ’ εντολήν αυτού.

(2) Ο Έφορος Φορολογίας επικουρείται κατά την άσκηση των καθηκόντων του από τους Βοηθούς Εφόρους Φορολογίας, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται στον εκάστοτε περί Προϋπολογισμού Νόμο κάτω από το Κεφάλαιο που αφορά το Τμήμα Φορολογίας και δεν υπερβαίνει τους τρεις (3).

(3) Ο Έφορος Φορολογίας διορίζεται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, βάσει σχεδίου υπηρεσίας που καταρτίζεται δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία ο διορισμός του Εφόρου Φορολογίας διενεργείται μετά την έναρξη της ισχύος του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, ο διορισμός του διενεργείται δυνάμει των διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου.

(4)(α) Ο Έφορος Φορολογίας είναι υπεύθυνος για την πιστή και αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και μέχρι την 31η Μαΐου κάθε ημερολογιακού έτους υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών έκθεση αναφορικά με τις εργασίες και τη φοροεισπρακτική ικανότητα του Τμήματος Φορολογίας για το προηγούμενο έτος, την οποία καθιστά προσβάσιμη στο ευρύ κοινό μέχρι την 30ή Ιουνίου εκάστου έτους.

(β) Οι μέχρι τούδε ασκούμενες αρμοδιότητες και καθήκοντα δυνάμει οποιουδήποτε Νόμου, σχεδίου υπηρεσίας ή κανονιστικής διοικητικής πράξης από-

(i) το Διευθυντή Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων,

(ii) τον Έφορο Φόρου Εισοδήματος,

(iii) τον Έφορο Φόρου Προστιθέμενης Αξίας,

(iv) το Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων σε ό,τι αφορά την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας,

(v) τον Έφορο επί των Τελών Χαρτοσήμου,διά του παρόντος ανατίθενται στον Έφορο Φορολογίας και εφεξής ασκούνται από αυτόν.

(γ) Οποιαδήποτε πράξη εκδόθηκε από αναφερόμενο στην παράγραφο (β) πρόσωπο συνεχίζει να ισχύει υπό τους όρους ή/και τις προϋποθέσεις έκδοσής της, εκτός εάν τροποποιηθεί ή ανακληθεί από τον Έφορο Φορολογίας.

(δ) Σύμβαση η οποία συνήφθη από αναφερόμενο στην παράγραφο (β) πρόσωπο εξακολουθεί να ισχύει μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο δε Έφορος Φορολογίας λογίζεται ότι συνιστά το συμβαλλόμενο μέρος σε τέτοια σύμβαση αντί του εν λόγω προσώπου.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία η θέση του Εφόρου Φορολογίας κενούται, οι αρμοδιότητες του Τμήματος Φορολογίας ουδόλως επηρεάζονται:

Νοείται ότι, ελάττωμα αναφορικά με το διορισμό του Εφόρου Φορολογίας δεν επηρεάζει τη λειτουργία του Τμήματος Φορολογίας όσον αφορά τις ασκούμενες αρμοδιότητες και καθήκοντα.

(6)(α) Σε περίπτωση κατά την οποία ο διορισμός του Εφόρου Φορολογίας ακυρωθεί με απόφαση Δικαστηρίου ή η θέση αυτού κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο, μέχρι την πλήρωση αυτής όλες οι αρμοδιότητες και καθήκοντα που απορρέουν από τη θέση αυτή και ανατίθενται στον Έφορο Φορολογίας δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου, περιλαμβα-νομένων των ανατιθέμενων σε αυτόν βάσει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 4, ασκούνται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών.

(β) Οποιαδήποτε πράξη στην οποία προβαίνει ή έχει υποχρέωση ή εντέλλεται να προβεί ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών δυνάμει της παραγράφου (α), δύναται να διενεργηθεί από οποιονδήποτε λειτουργό ή άλλο πρόσωπο ενεργεί δυνάμει γραπτής εξουσιοδότησής του και οποιαδήποτε δήλωση υπογεγραμμένη από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία πιστοποιεί ότι πρόσωπο ενεργεί δυνάμει εξουσιοδότησής του, γίνεται δεκτή ως απόδειξη σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία.

(γ) Πρόσωπο ή λειτουργός, που βάσει διαταγής, έγκρισης ή εξουσιοδότησης του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών μετέχει στην εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης, η οποία αφορά σε αρμοδιότητα ή καθήκον απορρέον από τις διατάξεις οποιουδήποτε Νόμου και απαιτείται να εκτελεστεί από πρόσωπο ή λειτουργό, το εν λόγω πρόσωπο ή λειτουργός είναι ο κατά νόμον αρμόδιος λειτουργός για την εκτέλεση της πράξης αυτής.

(δ) Πρόσωπο ή λειτουργός που ενεργεί δυνάμει των παραγράφων (β) και (γ), έχει όλες τις εξουσίες λειτουργού που αφορούν στην πράξη που εκτελέστηκε ή πρόκειται να εκτελεστεί δυνάμει αυτών.

Βοηθός Έφορος Φορολογίας

5.-(1) Ο Βοηθός Έφορος Φορολογίας επικουρεί τον Έφορο Φορολογίας στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

(2) Ο Βοηθός Έφορος Φορολογίας διορίζεται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, βάσει σχεδίου υπηρεσίας που καταρτίζεται δυνάμει του Νόμου αυτού:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία ο διορισμός του Βοηθού Έφορου Φορολογίας διενεργείται μετά την έναρξη της ισχύος του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου ο διορισμός του διενεργείται δυνάμει των διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, ελάττωμα αναφορικά με το διορισμό Βοηθού Έφορου Φορολογίας ουδόλως επηρεάζει τη λειτουργία του Τμήματος Φορολογίας ούτε τις εξουσίες αυτού.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία η θέση Βοηθού Εφόρου Φορολογίας κενούται για οποιονδήποτε λόγο, η λειτουργία του Τμήματος Φορολογίας ουδόλως επηρεάζεται.

(4)(α) Σε περίπτωση κατά την οποία ο διορισμός του Βοηθού Έφορου Φορολογίας ακυρωθεί με απόφαση Δικαστηρίου ή η θέση αυτού κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο, μέχρι την πλήρωση αυτής οι αρμοδιότητες που απορρέουν από την εν λόγω θέση και τα καθήκοντα που του ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου, ασκούνται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών.

(β) Οποιαδήποτε πράξη στην οποία προβαίνει ή έχει υποχρέωση ή εντέλλεται να προβεί ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, δυνάμει της παραγράφου (α), δύναται να διενεργηθεί από οποιονδήποτε λειτουργό ή άλλο πρόσωπο ενεργεί δυνάμει γραπτής εξουσιοδότησής του και οποιαδήποτε δήλωση υπογεγραμμένη από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία πιστοποιεί ότι πρόσωπο ενεργεί δυνάμει εξουσιοδότησής του, γίνεται δεκτή ως απόδειξη σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία.

(γ) Πρόσωπο ή λειτουργός, που βάσει διαταγής, έγκρισης ή εξουσιοδότησης του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών μετέχει στην εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης, η οποία αφορά σε αρμοδιότητα ή καθήκον που δυνάμει Νόμου απαιτείται να εκτελεστεί από πρόσωπο ή λειτουργό, το εν λόγω πρόσωπο ή λειτουργός είναι ο κατά νόμον αρμόδιος λειτουργός για την εκτέλεση της πράξης αυτής.

(δ) Πρόσωπο ή λειτουργός, που ενεργεί δυνάμει των παραγράφων (β) και (γ), έχει όλες τις εξουσίες λειτουργού που αφορούν στην πράξη που εκτελέστηκε ή πρόκειται να εκτελεστεί δυνάμει των εν λόγω παραγράφων.

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων

6.-(1) Ο Έφορος Φορολογίας δύναται να μεταβιβάζει γραπτώς την άσκηση οποιασδήποτε αρμοδιότητας και εξουσίας και την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος, που ο παρών Νόμος χορηγεί ή αναθέτει, αντίστοιχα στον ίδιο, σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους:

(α) σε Βοηθό Έφορο Φορολογίας∙

(β) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο υπηρετεί στο Τμήμα Φορολογίας.

Σε περίπτωση τέτοιας μεταβίβασης, ο Έφορος Φορολογίας διατηρεί την εξουσία να ασκεί την ούτως μεταβιβαζόμενη αρμοδιότητα και εξουσία και να εκτελεί το ούτως μεταβιβαζόμενο καθήκον, από και κατά τη διάρκεια της εν λόγω μεταβίβασης.

(2) Πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος δυνάμει του εδαφίου (1) έχει υποχρέωση να ασκεί την εξουσία και να εκτελεί το καθήκον σύμφωνα με τις τυχόν γενικές οδηγίες του Εφόρου Φορολογίας.

(3) Ο Έφορος Φορολογίας δύναται να τροποποιεί και να ανακαλεί μεταβίβαση που έκανε δυνάμει του εδαφίου (1) με γραπτή ειδοποίηση προς το πρόσωπο στο οποίο έγινε η μεταβίβαση.

(4) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου δύο ή περισσότερα πρόσωπα ταυτόχρονα ασκούν την ίδια εξουσία ή εκτελούν το ίδιο καθήκον, ο ιεραρχικά υφιστάμενος από τα εν λόγω πρόσωπα λαμβάνει τα δέοντα μέτρα ούτως ώστε να μην ασκεί την εξουσία ή εκτελεί το καθήκον στα ίδια πραγματικά γεγονότα με τον ιεραρχικά ανώτερό του, εκτός εάν ο τελευταίος το επιτρέπει.

(5) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου πρόσωπο ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον, που ο παρών Νόμος χορηγεί ή αναθέτει, αντίστοιχα, σε άλλο πρόσωπο, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται ως εάν να είχε χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στο ασκών αυτήν πρόσωπο και είχε αναθέσει ρητά το εν λόγω καθήκον στο εκτελών αυτό πρόσωπο.

(6) [Διαγράφηκε].

Απόκτηση και χρήση πληροφοριών

7.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (5), πληροφορίες που αποκτούνται από το Τμήμα Φορολογίας, κατά τη διεκπεραίωση αρμοδιότητας, εξουσίας ή/και καθήκοντός του, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη διεκπεραίωση άλλης αρμοδιότητας, εξουσίας ή/και καθήκοντός του.

(2) Πληροφορίες που αποκτήθηκαν και είναι στην κατοχή -

(α) του Διευθυντή Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, του Εφόρου Φόρου Εισοδήματος, του Εφόρου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας καθώς και του Διευθυντή Τελωνείων σε ό,τι αφορά στην Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, και

(β) του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, της Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και οποιουδήποτε λειτουργού τους,

κατά τη διάρκεια της διεκπεραίωσης των αρμοδιοτήτων, εξουσιών ή/και καθηκόντων τους, ανήκει στο Τμήμα Φορολογίας και, με την επιφύλαξη του εδαφίου (5), μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών ή/και καθηκόντων του.

(3) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία, το Τμήμα Φορολογίας και το Τμήμα Τελωνείων μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να τις χρησιμοποιούν κατά τη διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών ή καθηκόντων τους.

(4) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (5), ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων του, έχει εξουσία -

(α) να ζητά, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιαδήποτε πληροφορία που αποκτάται από το Τμήμα Φορολογίας κατά τη διεκπεραίωση αρμοδιότητας, εξουσίας ή/και καθήκοντος του. και

(β) να εξουσιοδοτεί την επεξεργασία τέτοιας πληροφορίας από πρόσωπο στο οποίο αναθέτει την εκτέλεση εργασίας που εμπίπτει στην αρμοδιότητα, εξουσία ή/και καθήκον του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(5) Τα εδάφια (1), (2), (3) και (4) εφαρμόζονται με την επιφύλαξη –

(α) διατάξεων που περιορίζουν και απαγορεύουν τη χρήση πληροφοριών, οι οποίες περιέχονται σε διεθνή Συμφωνία της οποίας η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέρος, και

(β) των διατάξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περιουσία Τμήματος Φορολογίας

8. Οποιαδήποτε κινητή, ακίνητη ή πνευματική περιουσία που, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 11, ανήκει και κατέχεται από το Τμήμα Τελωνείων, σε ό,τι αφορά την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, και στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, περιέρχεται στην ιδιοκτησία και κατοχή του Τμήματος Φορολογίας.

Εκκρεμούσες δικαστικές διαδικασίες

9.-(1) Οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή βάση αγωγής, η οποία εκκρεμεί ή δημιουργήθηκε μεταξύ του Διευθυντή Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων ή/και του Εφόρου Φόρου Εισοδήματος ή/και του Εφόρου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ή/και του Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων σε ό,τι αφορά την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ή/και του Εφόρου επί των Τελών Χαρτοσήμου και οποιουδήποτε υπαλλήλου ή άλλου προσώπου ή οργάνου ή θεσμού της Δημοκρατίας, σε σχέση με μεταφερόμενες βάσει της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 4 αρμοδιότητες ή καθήκοντα, συνεχίζεται ή ασκείται από τον Έφορο Φορολογίας.

(2) Κάθε γνωστοποίηση, οδηγία, έντυπο, εξουσιοδότηση, εντολή ή άλλη πράξη, που έχει εκδοθεί από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών βάσει των διατάξεων του περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021 κατά το χρόνο άσκησης των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της θέσης Εφόρου Φορολογίας και των θέσεων Βοηθού Έφορου Φορολογίας, δεν επηρεάζεται από την πλήρωση της θέσης Εφόρου Φορολογίας και των θέσεων Βοηθού Έφορου Φορολογίας από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και εξακολουθεί να ισχύει ως εάν είχε εκδοθεί από τον Έφορο Φορολογίας ή/και τους Βοηθούς Εφόρους Φορολογίας που διορίστηκαν από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, εκτός εάν τροπο-ποιηθούν ή ανακληθούν από αυτούς.

(3) Κάθε γνωστοποίηση, οδηγία, έντυπο, εξουσιοδότηση, εντολή ή άλλη πράξη εκδόθηκε από τον Έφορο Φορολογίας ή/και τους Βοηθούς Εφόρους Φορολογίας στους οποίους είχαν ανατεθεί αρμοδιότητες απορρέουσες από τη θέση του Εφόρου Φορολογίας και τη θέση του Βοηθού Εφόρου Φορολογίας από τον Υπουργό Οικονομικών, βάσει των διατάξεων του περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2020, ουδόλως επηρεάζεται από την πλήρωση της θέσης Εφόρου Φορολογίας και της θέσης Βοηθού Έφορου Φορολογίας από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και εξακολουθεί να ισχύει ως εάν είχε εκδοθεί από τον Έφορο Φορολογίας ή/και τους Βοηθούς Εφόρους Φορολογίας, που διορίστηκαν από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, εκτός εάν τροποποιηθούν ή ανακληθούν από αυτούς.

Παράρτημα

10.-(1) Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί ή αντικαθιστά το Παράρτημα.

(2) Το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) διάταγμα τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ή σε άλλη μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτό.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

11.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ενωρίτερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες:

(α) την ημερομηνία έναρξης της θητείας του πρώτου Εφόρου Φορολογίας σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 4·

(β) την 1η Ιουλίου 2014.

(2) Τα ακόλουθα άρθρα τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

(α) τα εδάφια (1) μέχρι (12) του άρθρου 4·

(β) το άρθρο 5.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρα 2 και 10)

Νόμοι που περιλαμβάνονται στον ορισμό του όρου «σχετική νομοθεσία»

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Ο περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Ο περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Ο περί Χαρτοσήμων Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Ο περί Αμοιβαίας Συνδρομής για την Είσπραξη Απαιτήσεων Σχετικών με Φόρους και Άλλα Μέτρα Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώς Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Ο περί Φορολογίας των Κληρονομιών Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Ο περί της Σύμβασης σχετικά με την Προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση για την Εξάλειψη της Διπλής Φορολογίας σε Περίπτωση Διορθώσεως των Κερδών Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων και των Πρακτικών Υπογραφής (Κυρωτικός) Νόμος.

Αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας για την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

O περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 282/2011 του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως τροποποιείται από τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1042/2013 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2013.

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 815/2012 της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για μη εγκατεστημένους υποκείμενους στο φόρο οι οποίοι παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο, όπως διορθώθηκε.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 967/2012 του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2011 όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για μη εγκατεστημένους υποκείμενους στον φόρο οι οποίοι παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο.

Σημείωση
4 του Ν. 116(Ι)/2021Λήξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 116(Ι)/2021]

4.-(1) Η ισχύς του περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 116(Ι)/2021] λήγει στις 6 Ιουλίου 2022.

(2) Εφαρμοζομένων των διατάξεων των άρθρων 10 και 11 του περί Ερμηνείας Νόμου και των διατάξεων του εδαφίου (1), ουδεμία πράξη, ενέργεια ή διαδικασία γενόμενη δυνάμει των διατάξεων του περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 116(Ι)/2021] επηρεάζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο.