Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τμήματος Φορολογίας Νόμος του 2014.