Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο -

«Έφορος Φορολογίας» σημαίνει τον διοριζόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 δημόσιο λειτουργό, ο οποίος ασκεί καθήκοντα Εφόρου Φορολογίας·

«Βοηθός Έφορος Φορολογίας» σημαίνει τον διοριζόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 δημόσιο λειτουργό, ο οποίος ασκεί καθήκοντα Βοηθού Έφορου Φορολογίας·

«σχετική νομοθεσία» σημαίνει τους νόμους που καθορίζονται στο Παράρτημα και τις κανονιστικές διοικητικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει αυτών, καθώς και τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζονται στο Παράρτημα·

«Τμήμα Φορολογίας» σημαίνει το Τμήμα Φορολογίας που προβλέπεται στο άρθρο 3·

«Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» σημαίνει την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας του Τμήματος Τελωνείων.

(2) Οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόμο, σε πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαίνει την εν λόγω πράξη όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται.