Έφορος Φορολογίας

4.-(1) Ο Έφορος Φορολογίας προΐσταται του Τμήματος Φορολογίας, για σκοπούς δε εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου οι αρμοδιότητες του Τμήματος Φορολογίας ασκούνται εξ ονόματος και κατ’ εντολήν αυτού.

(2) Ο Έφορος Φορολογίας επικουρείται κατά την άσκηση των καθηκόντων του από τους Βοηθούς Εφόρους Φορολογίας, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται στον εκάστοτε περί Προϋπολογισμού Νόμο κάτω από το Κεφάλαιο που αφορά το Τμήμα Φορολογίας και δεν υπερβαίνει τους τρεις (3).

(3) Ο Έφορος Φορολογίας διορίζεται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, βάσει σχεδίου υπηρεσίας που καταρτίζεται δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία ο διορισμός του Εφόρου Φορολογίας διενεργείται μετά την έναρξη της ισχύος του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, ο διορισμός του διενεργείται δυνάμει των διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου.

(4)(α) Ο Έφορος Φορολογίας είναι υπεύθυνος για την πιστή και αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και μέχρι την 31η Μαΐου κάθε ημερολογιακού έτους υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών έκθεση αναφορικά με τις εργασίες και τη φοροεισπρακτική ικανότητα του Τμήματος Φορολογίας για το προηγούμενο έτος, την οποία καθιστά προσβάσιμη στο ευρύ κοινό μέχρι την 30ή Ιουνίου εκάστου έτους.

(β) Οι μέχρι τούδε ασκούμενες αρμοδιότητες και καθήκοντα δυνάμει οποιουδήποτε Νόμου, σχεδίου υπηρεσίας ή κανονιστικής διοικητικής πράξης από-

(i) το Διευθυντή Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων,

(ii) τον Έφορο Φόρου Εισοδήματος,

(iii) τον Έφορο Φόρου Προστιθέμενης Αξίας,

(iv) το Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων σε ό,τι αφορά την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας,

(v) τον Έφορο επί των Τελών Χαρτοσήμου,διά του παρόντος ανατίθενται στον Έφορο Φορολογίας και εφεξής ασκούνται από αυτόν.

(γ) Οποιαδήποτε πράξη εκδόθηκε από αναφερόμενο στην παράγραφο (β) πρόσωπο συνεχίζει να ισχύει υπό τους όρους ή/και τις προϋποθέσεις έκδοσής της, εκτός εάν τροποποιηθεί ή ανακληθεί από τον Έφορο Φορολογίας.

(δ) Σύμβαση η οποία συνήφθη από αναφερόμενο στην παράγραφο (β) πρόσωπο εξακολουθεί να ισχύει μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο δε Έφορος Φορολογίας λογίζεται ότι συνιστά το συμβαλλόμενο μέρος σε τέτοια σύμβαση αντί του εν λόγω προσώπου.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία η θέση του Εφόρου Φορολογίας κενούται, οι αρμοδιότητες του Τμήματος Φορολογίας ουδόλως επηρεάζονται:

Νοείται ότι, ελάττωμα αναφορικά με το διορισμό του Εφόρου Φορολογίας δεν επηρεάζει τη λειτουργία του Τμήματος Φορολογίας όσον αφορά τις ασκούμενες αρμοδιότητες και καθήκοντα.

(6)(α) Σε περίπτωση κατά την οποία ο διορισμός του Εφόρου Φορολογίας ακυρωθεί με απόφαση Δικαστηρίου ή η θέση αυτού κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο, μέχρι την πλήρωση αυτής όλες οι αρμοδιότητες και καθήκοντα που απορρέουν από τη θέση αυτή και ανατίθενται στον Έφορο Φορολογίας δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου, περιλαμβα-νομένων των ανατιθέμενων σε αυτόν βάσει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 4, ασκούνται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών.

(β) Οποιαδήποτε πράξη στην οποία προβαίνει ή έχει υποχρέωση ή εντέλλεται να προβεί ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών δυνάμει της παραγράφου (α), δύναται να διενεργηθεί από οποιονδήποτε λειτουργό ή άλλο πρόσωπο ενεργεί δυνάμει γραπτής εξουσιοδότησής του και οποιαδήποτε δήλωση υπογεγραμμένη από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία πιστοποιεί ότι πρόσωπο ενεργεί δυνάμει εξουσιοδότησής του, γίνεται δεκτή ως απόδειξη σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία.

(γ) Πρόσωπο ή λειτουργός, που βάσει διαταγής, έγκρισης ή εξουσιοδότησης του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών μετέχει στην εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης, η οποία αφορά σε αρμοδιότητα ή καθήκον απορρέον από τις διατάξεις οποιουδήποτε Νόμου και απαιτείται να εκτελεστεί από πρόσωπο ή λειτουργό, το εν λόγω πρόσωπο ή λειτουργός είναι ο κατά νόμον αρμόδιος λειτουργός για την εκτέλεση της πράξης αυτής.

(δ) Πρόσωπο ή λειτουργός που ενεργεί δυνάμει των παραγράφων (β) και (γ), έχει όλες τις εξουσίες λειτουργού που αφορούν στην πράξη που εκτελέστηκε ή πρόκειται να εκτελεστεί δυνάμει αυτών.