Επιτροπή Ελέγχου

17. (1) Η Επιτροπή Ελέγχου είναι διμελής και σε αυτήν συμμετέχουν τουλάχιστον ένας έμπειρος καθηγητής Δημόσιου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης ή ΒΔ Α΄ ή ΒΔ΄, οι οποίοι έχουν διδάξει το υπό εξέταση μάθημα τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια, εκ των οποίων το ένα να είναι η τρέχουσα ή η προηγούμενη σχολική χρονιά από τη χρονιά της εξέτασης. Όπου είναι δυνατό συμμετέχει ένας επιθεωρητής ή ένας ακαδημαϊκός:

Νοείται ότι στις ειδικότητες που υπάρχει μόνον ένας επιθεωρητής αυτός συμμετέχει στην Επιτροπή Θεματοθέτησης.

(2) Η διεξαγωγή των εργασιών της Επιτροπής Ελέγχου γίνεται στον ίδιο χώρο στον οποίο συνέρχεται η Επιτροπή Θεματοθέτησης και κάτω από τις ίδιες συνθήκες ασφαλείας, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως το αδιάβλητο των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης. Η Επιτροπή Ελέγχου συνέρχεται το αργότερο στις 3:00 μ.μ. της προηγούμενης μέρας της διεξαγωγής της εξέτασης του κάθε μαθήματος.

(3) Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου υπογράφουν Υπεύθυνη Δήλωση, όπως αυτή καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

(4)(α) Η Επιτροπή Ελέγχου έχει ως όρους εντολής τη λεπτομερή αξιολόγηση και τον έλεγχο του προταθέντος από την Επιτροπή Θεματοθέτησης εξεταστικού δοκιμίου, των επιπρόσθετων θεμάτων που υποβάλλονται από την Επιτροπή Θεματοθέτησης, καθώς και τον έλεγχο της επάρκειας του χρόνου για επίλυσή του.

(β) Η Επιτροπή Ελέγχου καταθέτει εγγράφως στην Επιτροπή Θεματοθέτησης τις παρατηρήσεις ή/και ενστάσεις ή/και εισηγήσεις της για διορθώσεις ή αλλαγές στα θέματα του εξεταστικού δοκιμίου, που έχουν υποβληθεί από την Επιτροπή Θεματοθέτησης.

(γ) Η Επιτροπή Ελέγχου, όπως και η Επιτροπή Θεματοθέτησης, με τις παρατηρήσεις τους, φροντίζουν για τη διασφάλιση της ορθότητας, της εγκυρότητας, της αξιοπιστίας, του κατάλληλου βαθμού δυσκολίας και διάκρισης, της συμφωνίας των θεμάτων του εξεταστικού δοκιμίου με την ύλη και με τον πίνακα προδιαγραφών, καθώς και με άλλους όρους που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο και στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

(5) Η Επιτροπή Θεματοθέτησης και η Επιτροπή Ελέγχου σε κοινή συνεδρία συζητούν τις καταγεγραμμένες απόψεις της Επιτροπής Ελέγχου, διαμορφώνουν την τελική μορφή του εξεταστικού δοκιμίου, καθορίζουν την τελική αναλυτική βαθμολογία και διαμορφώνουν τον Οδηγό Διόρθωσης, όπως και τον τρόπο βαθμολόγησης του εξεταστικού δοκιμίου.

(6)(α) Οι αποφάσεις στην από κοινού συνεδρία των δύο Επιτροπών, σε περίπτωση διαφωνίας, λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.

(β) Στην ψηφοφορία μετέχουν από κοινού τα μέλη και των δύο Επιτροπών Θεματοθέτησης και Ελέγχου.

(γ) Οι δύο Επιτροπές Θεματοθέτησης και Ελέγχου επιβλέπουν τη δακτυλογράφηση των εξεταστικών δοκιμίων από τον/την εντεταλμένο/η από την Υπηρεσία Εξετάσεων δακτυλογράφο και μαζί με την/τον Προϊστάμενη/ο της Υπηρεσίας Εξετάσεων έχουν την ευθύνη του πολλαπλασιασμού των εξεταστικών δοκιμίων και της διαδικασίας αποστολής τους στα εξεταστικά κέντρα.

(δ) Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στην από κοινού συνεδρία καταγράφονται με επαρκή αιτιολόγηση σε σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται και από τα επτά (7) μέλη.

(7) Τα μέλη της Επιτροπής Θεματοθετών και της Επιτροπής Ελέγχου δεν αποχωρούν από το χώρο της θεματοθέτησης παρά μόνο αφού παρέλθουν σαράντα (40) λεπτά από την έναρξη της εξέτασης του μαθήματος.