Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας Νόμος του 2017.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Αγωνόδικος Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή που ορίζεται για την αξιολόγηση των υποψηφίων στο εξεταζόμενο μάθημα της πρακτικής δοκιμασίας.

«αναβαθμολογητής» σημαίνει τον εκπαιδευτικό που είναι εντεταλμένος από την Υπηρεσία Εξετάσεων σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Μέσης Εκπαίδευσης για την επαναξιολόγηση των τετραδίων απαντήσεων των υποψηφίων κάθε μαθήματος του πλαισίου πρόσβασης.

«αριθμός υποψηφίου» σημαίνει το μοναδικό αριθμό που δίνεται από την Υπηρεσία Εξετάσεων στον υποψήφιο, για τους σκοπούς των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, για τη συγκεκριμένη χρονιά που υποβάλλει αίτηση συμμετοχής και βρίσκεται στο δελτίο υποψηφίου.

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού.

«βαθμολογητής» σημαίνει τον εκπαιδευτικό που ορίζεται από την Υπηρεσία Εξετάσεων σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Μέσης Εκπαίδευσης για τη βαθμολόγηση των τετραδίων απαντήσεων των υποψηφίων ή των άλλων μορφών αξιολόγησης, που περιλαμβάνονται στα πλαίσια πρόσβασης των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

«βαθμός κατάταξης» σημαίνει-

(α) για τα ΑΑΕΙ της Κύπρου, το βαθμό που εξάγεται σε εικοσάβαθμη κλίμακα, ο οποίος προκύπτει από τη γραπτή ή και άλλης μορφής αξιολόγηση του υποψηφίου στα εξεταζόμενα μαθήματα του πλαισίου πρόσβασης που επιλέγει, σύμφωνα με οδηγίες της αρμόδιας αρχής και χορηγείται από την Υπηρεσία Εξετάσεων,

(β) για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας, το βαθμό που εξάγεται σε εικοσάβαθμη κλίμακα, ο οποίος προκύπτει από τη γραπτή ή και άλλης μορφής αξιολόγηση του υποψηφίου στα εξεταζόμενα μαθήματα του πλαισίου πρόσβασης που επιλέγει, σύμφωνα με οδηγίες της αρμόδιας αρχής κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας.

«δελτίο υποψηφίου» σημαίνει την έντυπη ή την ηλεκτρονική επιστολή, η οποία αποστέλλεται από την Υπηρεσία Εξετάσεων προς τον υποψήφιο, με την οποία ενημερώνεται για τον αριθμό υποψηφίου και για τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα εξεταστεί.

«Δημόσια Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου» ή «ΑΑΕΙ της Κύπρου» ως Ανώτατα σημαίνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ως Ανώτερα το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου, καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλα Ιδρύματα Ανώτατης και Ανώτερης Εκπαίδευσης ορίσει η αρμόδια αρχή.

«δημόσιο σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου.

«δολίευση» σημαίνει κάθε προσπάθεια που γίνεται από υποψήφιο για να ολοκληρώσει το εξεταστικό του δοκίμιο με δόλια μέσα, όπως η αντιγραφή από συνυποψήφιό του ή η κατοχή ή/και χρήση μη επιτρεπόμενων βοηθημάτων/σημειώσεων ή ηλεκτρονικών συσκευών στις οποίες αποθηκεύονται πληροφορίες και μεταφέρονται παράνομα στο εξεταστικό κέντρο ή η χρησιμοποίηση μέρους ή ολόκληρου του γραπτού άλλου υποψηφίου ως δικού του ή η αποδοχή ή/και παροχή βοήθειας από άλλους εξεταζομένους ή άλλο πρόσωπο ή η γνώση εκ των προτέρων των θεμάτων της εξέτασης ή η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απόπειρα εξαπάτησης με στόχο την επιτυχία στις εξετάσεις.

«Ειδική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων» σημαίνει την Ειδική Επιτροπή που ορίζεται από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11, για την εξέταση των αιτήσεων των υποψηφίων με ειδικές ανάγκες και την παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων κατά τη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

«εξεταστικό κέντρο» σημαίνει το κέντρο που ορίζεται από την Υπηρεσία Εξετάσεων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, για τη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

«επιτηρητής» σημαίνει τον εκπαιδευτικό που είναι εντεταλμένος για την επιτήρηση της ομαλής και αδιάβλητης διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

«Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου» σημαίνει την επιτροπή που ορίζεται από τη διεύθυνση του σχολείου που λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο, η οποία αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών που σχετίζονται με τη διενέργεια και ολοκλήρωση των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα εξεταστικά κέντρα, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας παραλαβής των εξεταστικών δοκιμίων από το συντονιστικό κέντρο της επαρχίας και της παράδοσης των τετραδίων απαντήσεων των υποψηφίων στο συντονιστικό κέντρο της επαρχίας στην οποία ανήκει το κέντρο.

«Επιτροπή Θεματοθέτησης» σημαίνει την πενταμελή επιτροπή θεματοθετών που έχει ως όρους εντολής την ετοιμασία θεμάτων για κάθε μέρος του εξεταστικού δοκιμίου, όπως και την κατάρτιση του εξεταστικού δοκιμίου, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής, τα οποία υποβάλλουν για έλεγχο στην Επιτροπή Ελέγχου.

«Επιτροπή Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης» ή άλλως «ΕΠΕΠ» σημαίνει την επιτροπή, η οποία έχει την ευθύνη της τελικής επιλογής των θεματοθετών, καθώς και την ευθύνη της επιλογής των βαθμολογητών των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

«θεματοθέτης» σημαίνει τον εκπαιδευτικό που διορίζεται ως μέλος της Επιτροπής Θεματοθέτησης και έχει την ευθύνη μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής για την ετοιμασία εξεταστικού δοκιμίου συγκεκριμένου μαθήματος που περιλαμβάνεται στα πλαίσια πρόσβασης.

«θέση» σημαίνει τη διαθέσιμη θέση στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, την οποία διεκδικούν οι υποψήφιοι των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

«ιδιωτικό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμο.

«κέντρο βαθμολόγησης» σημαίνει το κέντρο, το οποίο ορίζεται από την Υπηρεσία Εξετάσεων για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας βαθμολόγησης των τετραδίων απαντήσεων των υποψηφίων.

«λυκειακός κύκλος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς.

«μέλος Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου» σημαίνει τον εκπαιδευτικό που ορίζεται από τη Διεύθυνση του Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης που λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο, σύμφωνα με τους κανόνες και τις οδηγίες της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

«οδηγός διόρθωσης» σημαίνει τις γραπτές οδηγίες που δίνονται από τους θεματοθέτες προς τους βαθμολογητές, οι οποίες δύναται να διαμορφώνονται μετά το συντονισμό βαθμολόγησης και αφορούν τον τρόπο βαθμολόγησης των γραπτών απαντήσεων.

«Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης» σημαίνει το έντυπο ή το ηλεκτρονικό αρχείο που εκδίδει ή αναρτά στην ιστοσελίδα της η Υπηρεσία Εξετάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής.

«πίνακας προδιαγραφών» σημαίνει τον πίνακα που περιέχει τις παραμέτρους και προδιαγραφές, βάσει των οποίων καταρτίζεται το εξεταστικό δοκίμιο κάθε εξεταζόμενου μαθήματος.

«πιστοποιητικό πρόσβασης» σημαίνει τη βεβαίωση που χορηγεί σε κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο η Υπηρεσία Εξετάσεων, στην οποία αναγράφεται το Τμήμα/Σχολή επιτυχίας του υποψηφίου στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Κύπρου, σε περίπτωση που έχει επιτύχει και επιθυμεί πρόσβαση στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, καθώς και οι αρχικές βαθμολογίες που εξασφάλισε ο υποψήφιος, όπως και οι βαθμοί κατάταξης ανά πλαίσιο πρόσβασης.

«πλαίσιο πρόσβασης» σημαίνει την ομάδα μαθημάτων που ορίζεται από την αρμόδια αρχή ανά Τμήμα/Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία αποτελούν τα εξεταζόμενα μαθήματα στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης, για σκοπούς εισαγωγής στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Κύπρου.

«πρακτική δοκιμασία» σημαίνει το εξεταζόμενο μάθημα πρόσβασης κατά το οποίο ο υποψήφιος εξετάζεται σε αθλητικές δοκιμασίες, όπως καθορίζονται στο Παράρτημα Ι, οι οποίες βαθμολογούνται από την οριζόμενη Αγωνόδικο Επιτροπή.

«πρόεδρος Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου» σημαίνει τον εκπαιδευτικό που ορίζεται από τη διεύθυνση του σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης που λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο και έχει τη γενική ευθύνη της ομαλής λειτουργίας του συγκεκριμένου εξεταστικού κέντρου κατά τη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, σύμφωνα με τους κανόνες και τις οδηγίες της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

«Υπεύθυνη Δήλωση» σημαίνει τη δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

«Υπηρεσία Εξετάσεων» σημαίνει την υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία έχει την ευθύνη για την προετοιμασία, διεξαγωγή και εξαγωγή των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

«υποψήφιος» σημαίνει το πρόσωπο που συμμετέχει στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης, για σκοπούς εξασφάλισης του πιστοποιητικού πρόσβασης και του βαθμού κατάταξης, καθώς και στη διαδικασία της κατανομής των θέσεων στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Κύπρου ή/και της Ελλάδας.

«υποψήφιος με ειδικές ανάγκες» σημαίνει τον υποψήφιο που σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου, έχει σοβαρή μαθησιακή ή ειδική μαθησιακή, λειτουργική και προσαρμοστική, δυσκολία που οφείλεται σε σωματικές, συμπεριλαμβανομένων των αισθητηριακών, διανοητικές ή άλλες γνωστικές ή ψυχικές ανεπάρκειες ή άλλου είδους εκ γενετής ή επίκτητες δυσχέρειες που χρήζουν ειδικής/ων διευκόλυνσης/σεων, για σκοπούς συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης.

Υπηρεσία Εξετάσεων

3. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, του Οδηγού Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης και σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής, η Υπηρεσία Εξετάσεων έχει την ευθύνη της οργάνωσης, διεξαγωγής και εξαγωγής των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, καθώς και την ευθύνη της κατανομής των θέσεων στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Κύπρου.

Σκοπός των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης

4. Ο σκοπός των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης είναι-

(α) Η χορήγηση του βαθμού κατάταξης ανά πλαίσιο πρόσβασης και του πιστοποιητικού πρόσβασης στους υποψηφίους.

(β) η κατανομή των θέσεων στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Κύπρου.

(γ) η προώθηση της βάσης δεδομένων με τους βαθμούς κατάταξης και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας για την κατανομή των θέσεων στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Ελλάδας:

Νοείται ότι, το πιστοποιητικό πρόσβασης και ο βαθμός κατάταξης ισχύουν μόνο για το έτος διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, στη βάση των οποίων χορηγούνται τα πιο πάνω.

Διεξαγωγή Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης

5.-(1) Η ημερομηνία έναρξης των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης τοποθετείται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των Παγκύπριων Εξετάσεων Απόλυσης για την Γʹ τάξη Λυκείου.

(2) Η ολοκλήρωση των εξεταζόμενων μαθημάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης τοποθετείται μέχρι τα τέλη Ιουνίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης

6. Δικαίωμα συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης για εισαγωγή στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Κύπρου έχουν-

(α) Οι Κύπριοι υπήκοοι ή όσοι έχουν έναν από τους γονείς τους κυπριακής καταγωγής και οι οποίοι είναι-

(i) μαθητές της τελευταίας τάξης ή απόφοιτοι λυκειακού κύκλου δημόσιων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης ή της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας, που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αγγλικής Σχολής (Διεύθυνση και Έλεγχος) Νόμου ή των ιδιωτικών σχολείων που ιδρύθηκαν και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμου.

(ii) μαθητές της τελευταίας τάξης ή απόφοιτοι σχολείου ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λυκειακού επιπέδου, που λειτουργεί νόμιμα σε ξένη χώρα, με την προϋπόθεση ότι προσκομίζουν πιστοποιητικό της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας αυτής που βεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο απολυτήριο, που κατέχει ή πρόκειται να αποκτήσει ο υποψήφιος, του παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής στα αντίστοιχα Ιδρύματα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας αυτής. και

(β) υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι φοιτούν στην τελευταία τάξη ή είναι απόφοιτοι σχολείου όπως περιγράφεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α):

Νοείται ότι, οι μαθητές της τελευταίας τάξης που σημείωσαν αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των εκατόν τριάντα πέντε (135), του αριθμού αυτού περιλαμβανόμενου, και παραμένουν στάσιμοι όπως προβλέπεται στους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης.

Τέλη Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης

7.-(1) Οι υποψήφιοι καταβάλλουν τέλη, για να λάβουν μέρος στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης.

(2) (α) Το ύψος των τελών, που αναφέρονται στο εδάφιο (1), για κάθε μάθημα καθορίζεται και αναθεωρειται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου και αναγράφονται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

(β) Τα τέλη καταβάλλονται με την υποβολή της αίτησης ή σε ειδικές περιπτώσεις, σε μεταγενέστερο στάδιο, με την έγκριση της αρμόδιας αρχής και σχετικής ανακοίνωσης στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

(γ) Τα τέλη δεν επιστρέφονται στους υποψήφιους σε περίπτωση απόσυρσης, τροποποίησης ή μη επαναϋποβολής της αίτησης.

Αιτήσεις για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης

8.- (1)(α) Η Υπηρεσία Εξετάσεων ανακοινώνει έγκαιρα στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης ή/και στην επίσημη ιστοσελίδα της ή/και στον ημερήσιο τύπο, τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, όπως και τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης.

(β) Δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης, σε χρονική περίοδο εκτός των οριζόμενων από την Υπηρεσία Εξετάσεων χρονοδιαγραμμάτων, στα οποία περιλαμβάνεται και προκαθορισμένη παράταση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων για υποψηφίους που θα παρουσιάσουν τεκμηριωμένα σοβαρούς λόγους.

(2) (α) Η αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου υποψηφίου συνοδεύεται από τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για την εγκυρότητά της, όπως αυτά καθορίζονται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

(β) Η ευθύνη για τη συμπλήρωση της αίτησης όσον αφορά τα προσωπικά στοιχεία, τις επιλογές των προτεινόμενων από τον αιτητή Τμημάτων/Σχολών των ΑΑΕΙ, ανήκει αποκλειστικά στον αιτητή.

Αίτηση συμμετοχής και δήλωση προτίμησης υποψηφίων στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης

9.-(1) Με τη συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης, ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος δηλώνει τη σειρά προτίμησής του για τα Τμήματα/Σχολές στα οποία επιθυμεί να είναι υποψήφιος.

(2) Με τη δήλωση προτίμησης, ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος αποδέχεται ότι-

(α) Δεν μπορεί να εξασφαλίσει θέση σε Τμήμα/Σχολή που δεν έχει συμπεριλάβει στις προτιμήσεις του.

(β) δεν μπορεί να εξασφαλίσει θέση σε Τμήμα/Σχολή στο/στην οποίο/α τις θέσεις καταλαμβάνουν υποψήφιοι με ψηλότερη βαθμολογία.

(γ) θα του δοθεί θέση μόνο σε εκείνο το Τμήμα/Σχολή που προσδιόρισε στη δήλωσή του με ένδειξη προτίμησης ψηλότερης προτεραιότητας σε σχέση με άλλα Τμήματα/Σχολές που έχει δηλώσει, σε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με τους βαθμούς κατάταξης που θα πάρει στα διάφορα πλαίσια πρόσβασης στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί, μπορεί να εξασφαλίσει θέση σε περισσότερα από ένα Τμήματα/Σχολές. για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ψηλότερης προτεραιότητας προτίμηση είναι το Τμήμα/Σχολή που δηλώθηκε στη θέση με αριθμό 1 και η αμέσως χαμηλότερης προτεραιότητας προτίμηση είναι το Τμήμα/Σχολή που δηλώθηκε στη θέση με αριθμό 2 και ούτω καθεξής.

(δ) δηλώνει τη σειρά προτίμησής του κατά τρόπο ενιαίο για τα Τμήματα/Σχολές στα/στις οποία/ες επιθυμεί να είναι υποψήφιος και όχι για κάθε πλαίσιο πρόσβασης ξεχωριστά. με βάση τη δήλωσή του μπορεί η πρώτη προτίμησή του να είναι Τμήμα/Σχολή το/η οποίο/α ανήκει σε ένα πλαίσιο πρόσβασης, το/η δεύτερο/η σε άλλο πλαίσιο πρόσβασης και ούτω καθεξής.

(3)(α) Κάθε υποψήφιος πρέπει να υποβάλει την αίτησή του εντός της καθορισμένης προθεσμίας, όπως δημοσιεύεται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

(β) Τροποποίηση της αίτησης υποψηφίου μπορεί να γίνει μόνο εντός της καθορισμένης από την Υπηρεσία Εξετάσεων προθεσμίας, που δημοσιεύεται στον Οδηγό των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση επιλογής πρόσθετων μαθημάτων κατά την τροποποίηση της αίτησής του, ο αιτητής καταβάλλει τα πρόσθετα τέλη.

Υποβολή αίτησης υποψηφίων με ειδικές ανάγκες για παροχή διευκολύνσεων

10. Οι υποψήφιοι με ειδικές ανάγκες υποβάλλουν, μαζί με την αίτηση για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης, αίτηση, με τα αναγκαία δικαιολογητικά προς την Υπηρεσία Εξετάσεων, για παροχή σε αυτούς διευκολύνσεων κατά τη διαδικασία διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης και για έκδοση της σχετικής απόφασης που αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου.

Ειδική Επιτροπή για Παροχή Διευκολύνσεων

11.-(1) Η αρμόδια αρχή ορίζει έκαστο έτος Ειδική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων για υποψηφίους με ειδικές ανάγκες.

(2) Η Ειδική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων απαρτίζεται από-

(α) Την/τον Προϊστάμενη/ο της Υπηρεσίας Εξετάσεων, ως Πρόεδρο,

(β) ένα εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,

(γ) ένα εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, και

(δ) ένα εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

(3) Η παροχή των διευκολύνσεων, που αναφέρονται στο εδάφιο (1)-

(α) Στοχεύει στη διασφάλιση των θεσμοθετημένων δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, κατά τη διάρκεια των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, ως αντιστάθμισμα της αναπηρίας ή του ειδικού προβλήματος που αντιμετωπίζουν.

(β) διαφυλάσσει το αδιάβλητο των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης. και

(γ) δεν δίνει προβάδισμα σε οποιοδήποτε υποψήφιο ή ομάδα υποψηφίων.

(4) Η Ειδική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων εξετάζει την κάθε αίτηση που υποβάλλεται από τον υποψήφιο με ειδικές ανάγκες, για παροχή διευκολύνσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις διευκολύνσεις που ζητά ο υποψήφιος, τους λόγους που επικαλείται και τα πιστοποιητικά και/ή δικαιολογητικά που συνοδεύουν και υποστηρίζουν την αίτησή του και εκδίδει προς τούτο σχετική απόφαση.

(5) Η Ειδική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων, κατά τη μελέτη αίτησης για παροχή διευκολύνσεων, καλεί εκπαιδευτικούς ή άλλους ειδικούς στο θέμα της ειδικής ανάγκης που αντιμετωπίζει ο υποψήφιος με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι θα τη βοηθούν στην αξιολόγηση της κάθε αίτησης.

Καθορισμός εξεταστέας ύλης και θέματα εξέτασης

12.–(1) Η εξεταστέα ύλη για κάθε μάθημα καθορίζεται από την αρμόδια αρχή και δημοσιεύεται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

(2) Με ευθύνη των Διευθύνσεων Μέσης Εκπαίδευσης, καταρτίζεται και παραδίδεται στον/στην Προϊστάμενο/η της Υπηρεσίας Εξετάσεων λεπτομερής πίνακας προδιαγραφών για κάθε εξεταστικό δοκίμιο των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, ο οποίος κοινοποιείται στους υποψηφίους το μήνα Νοέμβριο κάθε σχολικού έτους, μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Εξετάσεων και μέσω του Οδηγού Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

Σύσταση Επιτροπής Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης (ΕΠΕΠ) για ορισμό επιτροπών θεματοθετών

13. Για τους σκοπούς της τελικής επιλογής των επιτροπών θεματοθετών κάθε εξεταζόμενου μαθήματος συστήνεται τριμελής Επιτροπή Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης (ΕΠΕΠ), της οποίας προεδρεύει η/ο Προϊστάμενη/ος της Υπηρεσίας Εξετάσεων και συμμετέχουν οι Διευθυντές Μέσης Γενικής (ΔΜΕ) και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΔΜΤΕΕ), ανάλογα με το μάθημα εξέτασης, και ένας Επιθεωρητής του υπό εξέταση μαθήματος, άλλου ή συναφούς μαθήματος. σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός κατάλληλων θεματοθετών σύμφωνα με τα καθορισμένα στον παρόντα Νόμο κριτήρια, η τριμελής ΕΠΕΠ ορίζει θεματοθέτες.

Επιτροπή Θεματοθέτησης

14.- (1) Για κάθε εξεταζόμενο μάθημα συστήνεται Επιτροπή Θεματοθέτησης.

(2) Οι υποψήφιοι θεματοθέτες είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν εκ των προτέρων ειδικά επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα αξιολόγησης, όπως και σε θέματα παροχής διευκολύνσεων σε υποψήφιους με ειδικές ανάγκες, τα οποία διοργανώνει η Υπηρεσία Εξετάσεων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Μέσης Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. για σκοπούς επιμόρφωσης, όπου είναι δυνατό, καλείται ο διπλάσιος αριθμός θεματοθετών από τον προβλεπόμενο αριθμό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16.

(3) Η/Ο Προϊστάμενη/ος της Υπηρεσίας Εξετάσεων υποβάλλει στην αρμόδια αρχή για έγκριση τα μέλη κάθε Επιτροπής Θεματοθετών, τα οποία ειδοποιούνται για την εργασία τους την παραμονή της ημέρας που αναλαμβάνουν καθήκον.

(4) (α) Η Επιτροπή Θεματοθέτησης προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, για να αποφευχθούν τυχόν λάθη και ελλείψεις ή ασάφειες στα θέματα, ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτά έχουν το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό εγκυρότητας και αξιοπιστίας, ότι αυτά καλύπτουν διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας, ώστε να παρέχεται δυνατότητα διάκρισης των υποψηφίων, ότι αυτά περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, σύμφωνα με τον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, και ότι μπορούν να απαντηθούν στο χρόνο που διατίθεται για την εξέταση.

(β) Η Επιτροπή Θεματοθέτησης οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις διευκολύνσεις που έχουν παραχωρηθεί από την Ειδική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων σε υποψήφιους με ειδικές ανάγκες.

Κριτήρια επιλογής των θεματοθετών

15.- (1) Τα κριτήρια επιλογής των θεματοθετών είναι-

(α) Να έχουν μονιμότητα και αναγνωρισμένη από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας υπηρεσία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών.

(β) να έχουν διδάξει το υπό εξέταση μάθημα για τουλάχιστον πέντε (5) έτη στην Γ΄ τάξη Λυκείου ή Γ΄ τάξη Τεχνικών Σχολών, εκ των οποίων το ένα να είναι η τρέχουσα ή η προηγούμενη από την εξέταση σχολική χρονιά.

(γ) να μην παραδίδουν φροντιστηριακά μαθήματα και να μην διδάσκουν μαθήματα των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.), στα βραδινά τμήματα των Τεχνικών Σχολών ή αλλού, να μην είναι ιδιοκτήτες Φροντιστηρίου και να μην έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με ιδιοκτήτη/τρια Φροντιστηρίου.

(δ) να μην αναλαμβάνουν καθήκοντα θεματοθέτησης, όπου είναι δυνατό, σε περισσότερα από δύο μαθήματα.

(ε) να συμμετέχουν σε υποχρεωτικά σεμινάρια επιμόρφωσης που οργανώνονται εκ των προτέρων για το σκοπό αυτό από την Υπηρεσία Εξετάσεων, τις Διευθύνσεις Μέσης Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.

(2) (α) Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου στο υπό εξέταση μάθημα ή στον τομέα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης ή στον τομέα των παιδαγωγικών με συνάφεια στο υπό εξέταση μάθημα, θεωρείται πρόσθετο προσόν.

(β) Επαρκής εμπειρία στη θεματοθέτηση, δύναται να λαμβάνεται υπόψη.

Σύνθεση Επιτροπής Θεματοθέτησης

16. (1)(α) Στην Επιτροπή Θεματοθέτησης συμμετέχουν-

(i) Ένας Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης ή ΒΔ Α΄ ή ΒΔ, όλοι της ειδικότητας του υπό εξέταση μαθήματος ή άλλης συναφούς ειδικότητας μαθήματος,

(ii) τρεις έμπειροι καθηγητές ή ΒΔΑ’ ή ΒΔ΄ Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν διδάξει το υπό εξέταση μάθημα τουλάχιστον για πέντε χρόνια, εκ των οποίων το ένα να είναι η τρέχουσα ή η προηγούμενη από την εξέταση σχολική χρονιά, και,

(iii) όπου είναι δυνατό, ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού των Δημόσιων ΑΑΕΙ της Κύπρου:

Νοείται ότι όπου δεν είναι δυνατό να συμμετέχει μέλος του διδακτικού προσωπικού των Δημόσιων ΑΑΕΙ, αυξάνεται κατά ένα (1) ο αριθμός των καθηγητών ή ΒΔ Α΄ ή ΒΔ Μέσης Εκπαίδευσης.

(β) Για σκοπούς διασφάλισης της συμμετοχής όσο το δυνατό διαφορετικών θεματοθετών στις Επιτροπές Θεματοθέτησης, η αρμόδια αρχή λειτουργεί με βάση τις αρχές της εναλλαξιμότητας.

(2) Η Επιτροπή Θεματοθέτησης συνέρχεται εικοσιτέσσερις (24) έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την καθορισμένη ημέρα και ώρα της εξέτασης του κάθε μαθήματος, σε χώρο και σε ακριβή χρόνο που καθορίζονται από την αρμόδια αρχή, με γνώμονα την πλήρη διασφάλιση του αδιάβλητου των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

(3) Τα μέλη της Επιτροπής Θεματοθέτησης υπογράφουν Υπεύθυνη Δήλωση, όπως αυτή καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

(4) Οι όροι εντολής της Επιτροπής Θεματοθέτησης καθορίζονται με βάση τον πίνακα προδιαγραφών και τις ανάγκες του κάθε μαθήματος και δίδονται από τον πρόεδρο κάθε Επιτροπής Θεματοθέτησης σε κάθε μέλος χωριστά. κάθε μέλος της Επιτροπής Θεματοθέτησης ετοιμάζει, κάτω από συνθήκες απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, ένα θέμα για δύο διαφορετικά μέρη του εξεταστικού δοκιμίου, ώστε να διασφαλίζεται ότι θα υπάρχουν δύο θέματα, για κάθε μέρος του εξεταστικού δοκιμίου.

(5) (α) Τα θέματα των εξεταστικών δοκιμίων των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης εξυπηρετούν το συγκριτικό σκοπό αξιολόγησης, είναι κλιμακούμενης δυσκολίας και υψηλού δείκτη διάκρισης.

(β) Τα μέλη της Επιτροπής Θεματοθέτησης ολοκληρώνουν την ετοιμασία των θεμάτων που τους ανατίθενται και παράλληλα καταγράφουν την εκτίμησή τους για το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων τους και ετοιμάζουν Οδηγό Διόρθωσης, που περιλαμβάνει τη λύση ή τις λύσεις και τον τρόπο βαθμολόγησης.

(6)(α) Η Επιτροπή Θεματοθέτησης συνέρχεται σε ολομέλεια και εξετάζει ένα προς ένα όλα τα θέματα που έχουν ετοιμαστεί, με σκοπό τον καταρτισμό του ολοκληρωμένου εξεταστικού δοκιμίουκαι τον λεπτομερή έλεγχό του.

(β) Η Επιτροπή Θεματοθέτησης φροντίζει για τη διασφάλιση της ορθότητας, της εγκυρότητας, της αξιοπιστίας, του κατάλληλου βαθμού δυσκολίας και διάκρισης, της συμφωνίας των θεμάτων του εξεταστικού δοκιμίου με την υπό εξέταση ύλη και με τον πίνακα προδιαγραφών, καθώς και με άλλους όρους που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο και στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

(γ) Τα μέλη της Επιτροπής Θεματοθέτησης παραμένουν στο χώρο της θεματοθέτησης και δεν αποχωρούν από το χώρο αυτό παρά μόνο αφού παρέλθουν σαράντα (40) λεπτά από την έναρξη της εξέτασης του μαθήματος.

Επιτροπή Ελέγχου

17. [Διαγράφηκε]
Λειτουργοί που εμπλέκονται στη διαδικασία θεματοθέτησης

18. (α) Οι εντεταλμένοι από την Υπηρεσία Εξετάσεων λειτουργοί, που εμπλέκονται στη διαδικασία θεματοθέτησης, αποστολής των εξεταστικών δοκιμίων στα εξεταστικά κέντρα και βαθμολόγησης, υπογράφουν Υπεύθυνη Δήλωση, όπως αυτή καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

(β) Λειτουργοί που ανήκουν στο προσωπικό της Υπηρεσίας Εξετάσεων και έχουν συγγενή μέχρι και τον τέταρτο βαθμό συγγένειας, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, που είναι υποψήφιος στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης, το δηλώνουν στην αρμόδια αρχή, η οποία και αποφασίζει το βαθμό συμμετοχής τους στη διαδικασία.

Κριτήρια επιλογής βαθμολογητών

19. Τα κριτήρια επιλογής των βαθμολογητών των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης είναι τα ακόλουθα:

(α) Αναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

(β) Διδασκαλία του υπό εξέταση μαθήματος στην Γ’ Λυκείου ή σε Τεχνικές Σχολές κατά το έτος που είναι βαθμολογητές ή τουλάχιστον κατά το προηγούμενο έτος.

(γ) Διδασκαλία του υπό εξέταση μαθήματος για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια στη Γ’ Λυκείου ή σε Τεχνικές Σχολές.

(δ) Η μη παράδοση φροντιστηριακών μαθημάτων και η μη διδασκαλία μαθημάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) ή στα βραδινά τμήματα των Τεχνικών Σχολών ή αλλού, να μην είναι ιδιοκτήτες Φροντιστηρίου ή να μην έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με ιδιοκτήτη Φροντιστηρίου.

(ε) Η μη ανάληψη καθηκόντων βαθμολόγησης, όπου είναι δυνατό, σε περισσότερα από δύο (2) μαθήματα.

(στ) Η συμμετοχή σε υποχρεωτικά σεμινάρια επιμόρφωσης που οργανώνονται για το σκοπό αυτό από την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Επιλογή βαθμολογητών

20. Η επιλογή των βαθμολογητών γίνεται από τριμελή επιτροπή της οποίας προεδρεύει ο/η Προϊστάμενος/η της Υπηρεσίας Εξετάσεων και συμμετέχουν ως μέλη οι Διευθυντές Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ανάλογα με το μάθημα εξέτασης, και ένας Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης της ειδικότητας ή συναφούς ειδικότητας με το εξεταζόμενο μάθημα.

Επιμόρφωση βαθμολογητών

21.-(1) Η Υπηρεσία Εξετάσεων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, καθορίζει τις διαδικασίες επιμόρφωσης των βαθμολογητών.

(2) Η επιμόρφωση των βαθμολογητών είναι συστηματική, ξεκινά από το φθινόπωρο κάθε έτους και περιλαμβάνει επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία έχουν βιωματική μορφή και περιλαμβάνουν δοκιμαστική βαθμολόγηση γραπτών.

(3) Η επιμόρφωση καταλήγει στη δημιουργία στατιστικού προφίλ για κάθε βαθμολογητή ξεχωριστά.

(4) Η πιστοποίηση της επάρκειας κάθε βαθμολογητή ανανεώνεται ετησίως και του παρέχει τη δυνατότητα να συνεχίζει να ανήκει στο μητρώο των βαθμολογητών που τηρεί η Υπηρεσία Εξετάσεων.

Υποχρεώσεις βαθμολογητών

22.-(1) Οι οριζόμενοι βαθμολογητές υπογράφουν Υπεύθυνη Δήλωση, όπως αυτή καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

(2)(α) Στον κάθε βαθμολογητή αναλογεί συγκεκριμένος αριθμός τετραδίων απαντήσεων των υποψηφίων, τα οποία οφείλει να βαθμολογήσει με εμπιστευτικότητα και να τα φυλάξει, σύμφωνα με τις οδηγίες που καθορίζει η Υπηρεσία Εξετάσεων, ασφαλισμένα εντός του βαθμολογικού κέντρου, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σ’ αυτά από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή απώλειάς τους·

(β) Ο βαθμολογητής-

(i) Δίδει τη βαθμολογία κατά ερώτηση και το σύνολο της βαθμολογίας στην κατάλληλη θέση του τετραδίου.

(ii) δεν σημειώνει οτιδήποτε στο γραπτό.

(iii) αν διαπιστώσει στοιχεία που δημιουργούν υπόνοιες για δολίευση, επικοινωνεί με τον οριζόμενο από την Υπηρεσία Εξετάσεων υπεύθυνο του κέντρου βαθμολόγησης και αναφέρει τα σχετικά στοιχεία.

(iv) δύναται να κληθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων για αποκατάσταση τυχόν αβλεψίας, λάθους ή παράλειψής του που παρατηρείται μετά την εκ μέρους του βαθμολόγηση του γραπτού τετραδίου και είναι υποχρεωμένος να μεταβεί στο κέντρο βαθμολόγησης για αποκατάσταση της αβλεψίας, του λάθους ή της παράλειψης που θα εντοπιστεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων, σύμφωνα με του κανόνες καλής πρακτικής που εφαρμόζει η Υπηρεσία Εξετάσεων.

Δοκιμαστική βαθμολόγηση των μαθημάτων

23.-(1)(α) Πριν από τη βαθμολόγηση των εξεταστικών δοκιμίων των εξεταζόμενων μαθημάτων που περιλαμβάνονται στα πλαίσια πρόσβασης, γίνεται συντονισμός των βαθμολογητών από μέλη της Επιτροπής Θεματοθετών του κάθε μαθήματος και δίνεται γραπτώς ο λεπτομερής οδηγός διόρθωσης ως προς τον τρόπο βαθμολόγησης όλων των μερών του εξεταστικού δοκιμίου.

(β) Ο οδηγός διόρθωσης συμπληρώνεται, διαφοροποιείται και ολοκληρώνεται μετά το συντονισμό των βαθμολογητών και αφού ληφθούν υπόψη όλες οι βάσιμες και τεκμηριωμένες εισηγήσεις που υποβάλλονται από όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία.

(γ) Η Υπηρεσία Εξετάσεων και η ομάδα που είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη του τελικού οδηγού διόρθωσης αποφασίζουν για τη διαδικασία ποιοτικού ελέγχου της βαθμολόγησης των γραπτών τετραδίων και καθορίζουν τις ειδικές παραμέτρους κάθε εξεταζόμενου μαθήματος, όπως οι μέγιστες επιτρεπόμενες διαφορές μεταξύ των βαθμολογιών των βαθμολογητών ανά ερώτηση.

(2) Πριν από την κανονική βαθμολόγηση των γραπτών τετραδίων γίνεται δοκιμαστική βαθμολόγηση, κατά την οποία-

(α) Επιλέγεται τυχαία αριθμός γραπτών τετραδίων τα οποία φωτοτυπούνται σε τόσα αντίγραφα όσοι είναι και οι βαθμολογητές.

(β) δίνονται τα ίδια αντίγραφα σε όλους τους βαθμολογητές, οι οποίοι τα βαθμολογούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Θεματοθετών.

(γ) όταν τα μέλη της Επιτροπής Θεματοθετών βεβαιωθούν ότι γίνεται ομοιόμορφη βαθμολόγηση, τότε οι βαθμολογητές προχωρούν στην κανονική βαθμολόγηση των τετραδίων απαντήσεων των υποψηφίων.

(δ) η Υπηρεσία Εξετάσεων επεξεργάζεται τις βαθμολογίες και δίνει στοιχεία στην Επιτροπή Θεματοθετών και στους βαθμολογητές ως προς τον τρόπο βαθμολόγησής τους.

(ε) στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος βαθμολογητής παρουσιάζει σοβαρή απόκλιση από τους υπόλοιπους κατά τη δοκιμαστική ή την κανονική βαθμολόγηση των τετραδίων απαντήσεων των υποψηφίων, η Υπηρεσία Εξετάσεων δύναται να τον αποκλείει από τη διαδικασία κανονικής βαθμολόγησης.

Βαθμολόγηση - Αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων, των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στα πλαίσια πρόσβασης

24.- (1) Κάθε γραπτό βαθμολογείται από δύο βαθμολογητές ως ακολούθως:

(α) Ο πρώτος βαθμολογητής σημειώνει τους βαθμούς κατά ερώτηση και το σύνολο της βαθμολογίας του στον ειδικό χώρο του τετραδίου απαντήσεων και, αφού τους καλύψει αδιαφανώς, παραδίδει τα τετράδια απαντήσεων των υποψηφίων στον εντεταλμένο, από την Υπηρεσία Εξετάσεων, υπεύθυνο του βαθμολογικού κέντρου.

(β) ο δεύτερος βαθμολογητής σημειώνει τους βαθμούς κατά ερώτηση και το σύνολο της βαθμολογίας του σε άλλο ειδικό χώρο του τετραδίου απαντήσεων των υποψηφίων και παραδίδει τα τετράδια απαντήσεων στον εντεταλμένο, από την Υπηρεσία Εξετάσεων, υπεύθυνο του βαθμολογικού κέντρου.

(2) Μετά τη βαθμολόγηση του τετραδίου απαντήσεων των υποψηφίων και από το δεύτερο βαθμολογητή, αποκαλύπτεται με ευθύνη και επίβλεψη της Υπηρεσίας Εξετάσεων η πρώτη βαθμολογία και συγκρίνεται με τη δεύτερη και εφόσον αποκλειστεί κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό η πιθανότητα λάθους ή αβλεψίας από τους βαθμολογητές κατά την καταχώρηση της βαθμολογίας τους με μια σειρά οπτικών και άλλων ελέγχων, η Υπηρεσία Εξετάσεων προβαίνει στην καταχώρηση του συνολικού βαθμού του τετραδίου απαντήσεων του υποψηφίου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία, μεταξύ των δύο συνολικών βαθμολογιών δεν υπάρχει συνολική διαφορά μεγαλύτερη από το δέκα τοις εκατόν (10%) της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας του μαθήματος, τότε το άθροισμα των δύο βαθμολογιών αποτελεί το βαθμό στο μάθημα.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία μεταξύ των δυο συνολικών βαθμολογιών υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη από το δέκα τοις εκατόν (10%) της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας του μαθήματος, τότε το τετράδιο απαντήσεων αναβαθμολογείται με την ακόλουθη διαδικασία:

(α) Καλύπτονται οι βαθμολογίες των δύο βαθμολογητών και ο αναβαθμολογητής βαθμολογεί το τετράδιο απαντήσεων χωρίς να τις γνωρίζει.

(β) Ο τελικός βαθμός του τετραδίου απαντήσεων των υποψηφίων είναι το διπλάσιο του μέσου όρου των τριών βαθμολογιών των δύο βαθμολογητών και του αναβαθμολογητή και δεν επιδέχεται αναθεώρησης.

(4) Επανεξέταση των τετραδίων απαντήσεων των υποψηφίων ή άλλη αναβαθμολόγηση δεν επιτρέπεται.

(5) Ο τελικός βαθμός του τετραδίου απαντήσεων του υποψηφίου κάθε μαθήματος δυνατό να υπόκειται σε στατιστική επεξεργασία από την Υπηρεσία Εξετάσεων, σύμφωνα με οδηγίες της αρμόδιας αρχής, οι οποίες δημοσιεύονται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης πριν από τη διενέργεια των εξετάσεων.

(6) Σε περίπτωση που βαθμολογητής αποκλειστεί από τη διαδικασία βαθμολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 23, η βαθμολόγηση όλων των τετραδίων απαντήσεων που έχει στο μεταξύ βαθμολογήσει ακυρώνεται και αυτά τα τετράδια απαντήσεων κατανέμονται στους υπόλοιπους βαθμολογητές για επαναβαθμολόγηση.

Εξεταστικά κέντρα

25.-(1) Τα εξεταστικά κέντρα καθορίζονται από τις Διευθύνσεις Μέσης Εκπαίδευσης και ανακοινώνονται κάθε χρόνο από την Υπηρεσία Εξετάσεων, το αργότερο μέχρι την εικοστή ημέρα του μηνός Απριλίου κάθε έτους, με σχετική δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων ή/και σε ημερήσιες, παγκύπριας κυκλοφορίας, εφημερίδες ή/και με εγκύκλιο που αποστέλλεται στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης που καθορίζονται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του άρθρου 6. Η Ειδική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων καθορίζει το χώρο εξέτασης των υποψηφίων με ειδικές ανάγκες.

(2) Οι υποψήφιοι ενημερώνονται ατομικά ή/και συλλογικά, ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Εξετάσεων ή μέσω έντυπης επιστολής τουλάχιστο δύο (2) εβδομάδες πριν από την εξέταση, για το συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα λάβουν μέρος για κάθε μάθημα πρόσβασης που έχουν δηλώσει.

Στελέχωση και αρμοδιότητες Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου

26.-(1) Σε κάθε εξεταστικό κέντρο, με απόφαση της Διεύθυνσης του Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης που ορίζεται ως εξεταστικό κέντρο, συγκροτείται Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου που γνωστοποιείται εγγράφως στα μέλη της, έναν τουλάχιστο μήνα πριν την έναρξη των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

(2) Η Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου αποτελείται από-

(α) Τον πρόεδρο, ο οποίος δύναται να είναι ο Διευθυντής του σχολείου που λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο ή ένα Βοηθό Διευθυντή, που υποδεικνύεται από αυτόν ως εκπρόσωπός του,

(β) ένα Βοηθό Διευθυντή, που ορίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου, και

(γ) πέντε (5) μέχρι εννέα (9) μέλη του διδακτικού προσωπικού, ανάλογα με το μέγεθος του εξεταστικού κέντρου, που ορίζονται από τον Διευθυντή του σχολείου.

(3) Η Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου-

(α) Οργανώνει το εξεταστικό κέντρο,

(β) εποπτεύει την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης,

(γ) κατανέμει τους επιτηρητές στις αίθουσες εξέτασης,

(δ) καθορίζει τους αναπληρωτές επιτηρητές και τους τομείς ευθύνης τους,

(ε) συγκεντρώνει και αποστέλλει τα τετράδια απαντήσεων των υποψηφίων στο καθορισμένο από την Υπηρεσία Εξετάσεων βαθμολογικό κέντρο,

(στ) παρέχει διευκολύνσεις σε υποψηφίους με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με οδηγίες της Υπηρεσίας Εξετάσεων,

(ζ) έχει την ευθύνη για την παραλαβή και τη διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων εργασιών που απορρέουν από τη διαδικασία αποστολής των εξεταστικών δοκιμίων στα εξεταστικά κέντρα, όπως καθορίζεται από την αρμόδια αρχή και

(η) λαμβάνει κάθε μέτρο που απαιτείται για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

(4) Τόσο η διαδικασία αποστολής όσο και τα καθήκοντα των Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων αναγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

(5) Για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου, τα μέλη της απαλλάσσονται από τις μη διδακτικές εργασίες του σχολείου κατά την περίοδο των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, όχι όμως και από τη βαθμολόγηση γραπτών και την έκδοση αποτελεσμάτων των μαθητών τους.

Καθορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών και αναπληρωτών επιτηρητών

27.-(1) Οι επιτηρητές και οι αναπληρωτές επιτηρητές είναι καθηγητές ή εκπαιδευτές δημόσιου σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης και ο αριθμός τους ανά σχολείο ορίζεται από τις Διευθύνσεις Μέσης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ανάγκες σε αίθουσες στο συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο, όπως καθορίζονται από την Υπηρεσία Εξετάσεων.

(2) Σε κάθε αίθουσα εξέτασης ορίζονται τουλάχιστο δύο επιτηρητές, μεταξύ των οποίων κατανέμεται η εργασία και λειτουργούν συνυπεύθυνα.

(3) Οι επιτηρητές-

(α) Απαγορεύεται να δίνουν διευκρινίσεις αναφορικά με το εξεταστικό δοκίμιο, είναι δυνατό όμως να βοηθήσουν τους υποψηφίους να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία τους και τον κωδικό του μαθήματος στο τετράδιο απαντήσεων.

(β) υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε η εξέταση να διεξάγεται ομαλά και να αποφεύγεται η δολίευση.

(γ) προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο τουλάχιστον τριάντα λεπτά πριν και στην αίθουσα εξέτασης τουλάχιστον είκοσι λεπτά πριν από την καθορισμένη ώρα έναρξης της εξέτασης.

(δ) παραλαμβάνουν τα εξεταστικά δοκίμια και τα τετράδια απαντήσεων των υποψηφίων από την Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου, ανοίγουν το φάκελο στην παρουσία των υποψηφίων και τους διανέμουν τα δοκίμια στον καθορισμένο χρόνο.

(ε) ελέγχουν ότι οι υποψήφιοι δεν έχουν μαζί τους οτιδήποτε απαγορεύεται να φέρουν, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (7) του άρθρου 31 ή οποιοδήποτε αντικείμενο που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης με σκοπό τη δολίευση.

(στ) επιτρέπουν τη χρήση εγκεκριμένης μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής μόνο στην εξέταση στα καθορισμένα στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης μαθήματα.

(ζ) απαγορεύουν τη χρήση υπολογιστικής μηχανής, η οποία δεν έχει ελεγχθεί και σφραγιστεί από την Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου, σε χρόνο και με τρόπο που καθορίζει και ανακοινώνει δημόσια η αρμόδια αρχή και η οποία οπωσδήποτε δεν πρέπει να επιδέχεται προγραμματισμό:

Νοείται ότι η χρήση μη εγκεκριμένης υπολογιστικής μηχανής θεωρείται ως απόπειρα δολίευσης.

(η) γράφουν στον πίνακα της αίθουσας εξέτασης το χρόνο έναρξης και λήξης της εξέτασης.

(θ) πριν από την έναρξη της εξέτασης δίνουν οδηγίες στους υποψηφίους να γράψουν τα ατομικά τους στοιχεία στο ειδικό πλαίσιο του εξώφυλλου του τετραδίου απαντήσεων και κατά τη διάρκεια της εξέτασης ελέγχουν την ταυτότητα ή το διαβατήριο και το δελτίο υποψηφίου και τα συγκρίνουν με τα ατομικά στοιχεία που ο υποψήφιος έγραψε στο τετράδιο απαντήσεων.

(ι) δύναται να επιτρέψουν, κατ΄ εξαίρεση, την είσοδο, ύστερα από απόφαση του προέδρου της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου ή εκπροσώπου του, σε υποψήφιο που καθυστέρησε να προσέλθει στην αίθουσα εξέτασης, όχι όμως μετά από την παρέλευση σαράντα (40) λεπτών από τη διανομή των εξεταστικών δοκιμίων στους υποψηφίους:

Νοείται ότι, στους υποψηφίους που καθυστέρησαν να προσέλθουν στην εξέταση, δεν παραχωρείται πρόσθετος από τον προκαθορισμένο χρόνος για ολοκλήρωση της εξέτασης αυτής, όπως αυτός καθορίζεται στο Πρόγραμμα των Παγκύπριων Εξετάσεων.

(ια) κατά την παράδοση των γραπτών, καλύπτουν με το αδιαφανές κάλυμμα το ειδικό πλαίσιο τoυ εξωφύλλου των τετραδίων απαντήσεων στα οποία είναι γραμμένα τα ατομικά στοιχεία των υποψηφίων, αφού προηγουμένως διεξάγουν το σχετικό έλεγχο των ονομαστικών στοιχείων, συγκρίνοντάς τα με τα στοιχεία του δελτίου υποψηφίου και τα στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του και ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή αν υπάρχει σημείωση ονομαστικών ή άλλων διακριτικών στοιχείων, τα οποία είναι δυνατό να αποκαλύψουν την ταυτότητα του υποψηφίου.

(ιβ) μονογράφουν στο τέλος των απαντήσεων του υποψηφίου στο τετράδιο απαντήσεων και ακυρώνουν με διαγώνια ευθεία τους κενούς χώρους.

(ιγ) σημειώνουν τον αριθμό της αίθουσας εξέτασης και τους παρόντες στον κατάλογο υποψηφίων, γράφοντας ανάλογα τη λέξη παρών/απών στον κατάλληλο χώρο και καταγράφοντας το συνολικό αριθμό των παρόντων.

(ιδ) συμπληρώνουν τα δικά τους στοιχεία και υπογράφουν στον κατάλογο υποψηφίων.

(ιε) σε περίπτωση υπόνοιας για δολίευση ή για απόπειρα δολίευσης, παραλαμβάνουν τα σχετικά τεκμήρια, καλούν επί τόπου τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου ή εκπρόσωπό του και ακούουν την άποψη του υποψηφίου η οποία καταγράφεται˙

(ιστ) εφόσον διαπιστωθεί και από τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου δολίευση ή απόπειρα δολίευσης, οι επιτηρητές παίρνουν το γραπτό του υποψηφίου που δολιεύθηκε ή αποπειράθηκε να δολιευτεί και τον αποπέμπουν από την αίθουσα.

(ιζ) καταγράφουν συνοδευτική παρατήρηση πάνω στο γραπτό του υποψήφιου που δολιεύθηκε ή αποπειράθηκε να δολιευτεί και το παραδίδουν στον πρόεδρο της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου:

Νοείται ότι ο υποψήφιος, εάν το επιθυμεί, δύναται να παραδώσει στον επιτηρητή ή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου το δικό του γραπτό σημείωμα με την άποψή του για τα γεγονότα, το οποίο θα πρέπει απαραίτητα να επισυναφθεί μαζί με τις άλλες εκθέσεις που αφορούν το περιστατικό. και

(ιη) παραδίδουν τα τετράδια απαντήσεων με τον κατάλογο των παρόντων υποψηφίων στον πρόεδρο της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου.

(4) Οι αναπληρωτές επιτηρητές-

(α) Βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης στον τομέα ευθύνης τους, έχοντας οπτική επαφή με όλες τις αίθουσες στις οποίες γίνεται εξέταση.

(β) αναλαμβάνουν καθήκοντα επιτηρητή, όταν καλούνται από κάποιον επιτηρητή, αφού ενημερώσουν σχετικά τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου. και

(γ) αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα τους αναθέσει ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου για την ομαλή διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

(5) Παράταση χρόνου ή και άλλες δυνατές διευκολύνσεις παρέχονται μόνο σε υποψηφίους με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι, μετά από αίτησή τους, έχουν λάβει σχετική απόφαση από την Ειδική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων για τις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης, η οποία προσκομίζεται στα υπεύθυνα για το θέμα μέλη των επιτροπών των εξεταστικών κέντρων:

Νοείται ότι ο χρόνος εξέτασης οποιουδήποτε υποψηφίου δεν παρατείνεται σε καμιά άλλη περίπτωση:

Νοείται περαιτέρω ότι οι διευκολύνσεις αυτές εγκρίνονται από την Ειδική Επιτροπή, η οποία ορίζεται και έχει αρμοδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου.

(6)(α) Σε περίπτωση κατά την οποία κατά τη διάρκεια της εξέτασης υπάρξει υπόνοια πλαστοπροσωπίας, οι επιτηρητές ή οι αναπληρωτές επιτηρητές ενημερώνουν αμέσως τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου, ο οποίος λαμβάνει αμέσως μέτρα για αναγνώριση της ταυτότητας του υποψηφίου. για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οι επιτηρητές ή οι αναπληρωτές επιτηρητές επιτρέπουν στον υποψήφιο να λάβει μέρος στην εξέταση κανονικά, αλλά δεν επιτρέπουν την αναχώρησή του από την αίθουσα εξέτασης, προτού αναγνωριστεί η ταυτότητά του.

(β) Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου δίνει γραπτώς πλήρη περιγραφή των γεγονότων και αποστέλλει στην Υπηρεσία Εξετάσεων-

(i) Υπογραμμένη αναφορά από τους επιτηρητές,

(ii) υπογραμμένη δήλωση του υποψηφίου, αν έχει υποβληθεί,

(iii) οποιοδήποτε τεκμήριο υπάρχει.

Δικαίωμα διεκδίκησης θέσης στα Δημόσια ΑΑΕΙ

28. Δικαίωμα διεκδίκησης θέσης έχουν όσοι από τους υποψηφίους κατά την ημερομηνία της κατανομής των θέσεων-

(α) Έχουν υποβάλει στην Υπηρεσία Εξετάσεων απολυτήριο ή βεβαίωση απόλυσης που εκδίδει το σχολείο τους, το οποίο πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου,

(β) πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης που καθορίζει η αρμόδια αρχή, και

(γ) έχουν εξασφαλίσει βαθμό κατάταξης.

Κατανομή και προσφορά θέσεων στα Δημόσια ΑΑΕΙ προς τους υποψηφίους

29.-(1)(α) Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει δικαίωμα διεκδίκησης θέσης τοποθετούνται στη σειρά με κριτήριο το βαθμό κατάταξης που συγκέντρωσε ο καθένας ανά πλαίσιο πρόσβασης.

(β) Ακολουθεί η πρώτη κατανομή και η προσφορά των θέσεων, αρχίζοντας από τον πρώτο στη σειρά επιτυχίας και με βάση τη δήλωση προτίμησης ικανοποιείται η καλύτερη, στη σειρά προτίμηση των υποψηφίων όπως τους επιτρέπει η σειρά επιτυχίας τους.

(γ) Τηρουμένων των διατάξεων των υποπαραγράφων (α) και (β), ολοκληρώνεται η πρώτη κατανομή των υποψηφίων στις διαθέσιμες θέσεις των Δημόσιων ΑΑΕΙ της Κύπρου.

(2)(α) Η Υπηρεσία Εξετάσεων ενημερώνει είτε ηλεκτρονικώς είτε με άλλο τρόπο κάθε υποψήφιο για τις αρχικές βαθμολογίες, τις βαθμολογίες ανά πλαίσιο πρόσβασης και για τη θέση που εξασφάλισε.

(β) Η πρώτη κατανομή δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

(γ) Τεκμαίρεται ότι, υποψήφιος αποδέχεται τη θέση, εκτός εάν δηλώσει προς τα Δημόσια ΑΑΕΙ της Κύπρου, εντός της καθορισμένης προθεσμίας, ότι δεν ενδιαφέρεται για τη θέση ή ότι ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε ενδεχόμενη δεύτερη κατανομή.

(3)(α) Μετά την υποβολή των δηλώσεων εκ μέρους των υποψηφίων και την πληροφόρηση από τα Δημόσια ΑΑΕΙ της Κύπρου για τυχόν ύπαρξη κενών θέσεων, η αρμόδια αρχή αποφασίζει αν θα γίνει δεύτερη ή και τρίτη κατανομή των θέσεων.

(β) Σε περίπτωση που αποφασιστεί να γίνει δεύτερη ή/και τρίτη κατανομή των θέσεων, η Υπηρεσία Εξετάσεων, η οποία διενεργεί τη δεύτερη ή/και την τρίτη κατανομή, ανακοινώνει τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τη δεύτερη ή/και τρίτη κατανομή.

(4) Αν διαπιστωθεί λάθος στην προσφορά θέσης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας βαθμολογίας των τετραδίων απαντήσεων των υποψηφίων και της κατανομής των θέσεων, η Υπηρεσία Εξετάσεων έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει ή και να τροποποιήσει την προσφορά θέσης, ούτως ώστε η τελική κατανομή να γίνεται αυστηρά με βάση τη σειρά επιτυχίας και τις προτιμήσεις κάθε υποψηφίου, όπως αυτές δηλώνονται στην αίτηση που υποβάλλεται για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης.

(5) Με απόφαση της αρμόδιας αρχής κατανέμονται κατ’ έτος ως υπεράριθμες θέσεις σε συγκεκριμένες Σχολές/Τμήματα, σε ποσοστό ίσο με το δέκα τοις εκατόν (10%) του συνολικού αριθμού θέσεων στις συγκεκριμένες Σχολές/Τμήματα, με δικαιούχους τους μαθητές της τελευταίας τάξης και τους απόφοιτους των δημόσιων Τεχνικών Σχολών και του Eξατάξιου Γυμνασίου Κάτω Πύργου, που λειτουργούν σύμφωνα με τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς, και σε ποσοστό ίσο με το τρία τοις εκατόν (3%) με δικαιούχους τους μαθητές της τελευταίας τάξης και τους αποφοίτους των δημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών:

Νοείται ότι οι πιο πάνω δικαιούχοι έχουν εξασφαλίσει βαθμό κατάταξης τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατόν (70%) του βαθμού κατάταξης του τελευταίου υποψηφίου που εισήχθη στο Τμήμα/Σχολή της προτίμησης των εν λόγω δικαιούχων και πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης για το Τμήμα/Σχολή αυτό/ή:

Νοείται περαιτέρω ότι θέσεις που δεν περιλαμβάνονται στις υπεράριθμες και καταλαμβάνονται από τελειοφοίτους και αποφοίτους Εξατάξιου Γυμνασίου Κάτω Πύργου, δημόσιων Τεχνικών Σχολών, δημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων και δημόσιων Εσπερινών Τεχνικών Σχολών δεν υπολογίζονται στις υπεράριθμες θέσεις που αναφέρονται πιο πάνω και οι διαθέσιμες υπεράριθμες θέσεις δεν μειώνονται από τυχόν εξασφάλιση εκ μέρους των πιο πάνω υποψηφίων άλλης θέσης στα πλαίσια των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, μαθητές της τελευταίας τάξης και απόφοιτοι του Εξατάξιου Γυμνασίου Κάτω Πύργου καθίστανται δικαιούχοι, νοουμένου ότι φοιτούν στο εν λόγω σχολείο τουλάχιστον κατά το τελευταίο έτος της φοίτησής τους στον λυκειακό κύκλο.

(6) Υποψήφιος, ο οποίος κατά τον ουσιώδη χρόνο που εξασφαλίζει θέση σε Δημόσια ΑΑΕΙ της Κύπρου, εκτελεί κανονική ή εναλλακτική στρατιωτική θητεία, κατοχυρώνει τη θέση αυτή μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας αυτής.

(7) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, άτομα που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες μπορούν να διεκδικήσουν αριθμό θέσεων ως υπεράριθμες, σε ποσοστό, με κριτήρια και με διαδικασίες που καθορίζονται με κανονισμούς:

Νοείται ότι μέχρι την έκδοση κανονισμών, το ποσοστό, τα κριτήρια και οι διαδικασίες καθορίζονται με κανόνες των Δημόσιων ΑΑΕΙ.

Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης

30. Με σκοπό τη λεπτομερή ενημέρωση των υποψηφίων, η αρμόδια αρχή εκδίδει κάθε χρόνο σύμφωνα με το άρθρο 38 του παρόντος Νόμου, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου, Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης που περιέχει-

(α) Τις γενικές οδηγίες για τους υποψηφίους,

(β) τα Τμήματα των Δημόσιων ΑΑΕΙ της Κύπρου,

(γ) τα εξεταζόμενα μαθήματα ανά πλαίσιο πρόσβασης,

(δ) την εξεταστέα ύλη για κάθε μάθημα,

(ε) τη διαδικασία αποστολής των εξεταστικών δοκιμίων στα εξεταστικά κέντρα, η οποία καθορίζεται από την αρμόδια αρχή,

(στ) δειγματικά εξεταστικά δοκίμια ή/και εξεταστικά δοκίμια από προηγούμενες εξετάσεις,

(ζ) το πρόγραμμα και τις ημερομηνίες εξετάσεων για κάθε μάθημα,

(η) τα τέλη για κάθε εξεταζόμενο μάθημα στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης και

(θ) οποιεσδήποτε άλλες διαδικασίες, προθεσμίες και πληροφορίες κρίνονται αναγκαίες από την αρμόδια αρχή για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Υποχρεώσεις υποψηφίων

31.-(1) Οι υποψήφιοι προσέρχονται στην αίθουσα του εξεταστικού κέντρου τουλάχιστο δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την ώρα έναρξης της εξέτασης.

(2) Τα ατομικά στοιχεία των υποψηφίων συμπληρώνονται από τους ιδίους κατά τη διάρκεια της εξέτασης στον ειδικό χώρο που υπάρχει στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων και καλύπτονται αδιαφανώς από τον επιτηρητή κατά την παράδοση του τετραδίου από τους υποψηφίους.

(3) (α) Η παράδοση του τετραδίου απαντήσεων από τους υποψηφίους που αποχωρούν από την αίθουσα εξέτασης είναι υποχρεωτική:

Νοείται ότι η μη παράδοση του γραπτού από τον υποψήφιο συνεπάγεται το μηδενισμό του στη συγκεκριμένη εξέταση.

(β) Η αποχώρηση υποψηφίου από την αίθουσα εξέτασης πριν περάσουν σαράντα (40) λεπτά από την ώρα έναρξης της εξέτασης απαγορεύεται.

(4) Οι υποψήφιοι οφείλουν να γράφουν τις απαντήσεις, σε όσα μαθήματα υπάρχουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, στο φύλλο απαντήσεων που υπάρχει στο τετράδιο απαντήσεων και σε αντίθετη περίπτωση οι απαντήσεις δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη. οι απαντήσεις πρέπει να είναι γραμμένες με πένα χρώματος μπλε, τα σχήματα μπορούν να γίνονται με μολύβι και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση διορθωτικού υγρού.

(5) Η δολίευση ή η απόπειρα για δολίευση ή η άρνηση συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις και συστάσεις των επιτηρητών συνεπάγεται την αποπομπή του εξεταζόμενου υποψηφίου από την αίθουσα και το μηδενισμό του γραπτού του στο συγκεκριμένο μάθημα.

(6) Απαγορεύεται το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

(7)(α) Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να φέρουν στην αίθουσα εξέτασης-

(i) Κινητό τηλέφωνο ή άλλη συσκευή στην οποία αποθηκεύονται πληροφορίες, όπως ηλεκτρονικό ρολόι χειρός,

(ii) βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, λογαριθμικούς ή άλλους πίνακες, προγραμματιζόμενες ηλεκτρονικές μηχανές ή οτιδήποτε άλλο σχετικό με το εξεταζόμενο μάθημα.

(β) Η κατοχή των αναφερόμενων στις υποπαραγράφους (i) και (ii) κατά την ώρα της εξέτασης θεωρείται απόπειρα δολίευσης και τυγχάνουν εφαρμογής οι διαδικασίες περί δολίευσης.

(8) Η μεταφορά κινητού τηλεφώνου ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής πληροφοριών στο χώρο του σχολείου κατά τις μέρες διεξαγωγής των εξετάσεων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

(9) Οι υποψήφιοι με ειδικές ανάγκες επιτρέπεται να φέρουν στην αίθουσα εξέτασης τον εξοπλισμό που καθορίζεται με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής για Παροχή Διευκολύνσεων.

(10) Η αρμόδια αρχή διατηρεί το δικαίωμα αφαίρεσης θέσης που προσφέρθηκε σε υποψήφιο, αν μετά από σχετική έρευνα αποδειχθεί ότι ο υποψήφιος είναι ένοχος δολίευσης ή πλαστοπροσωπίας.

Διαδικασία αναπαραγωγής, αποστολής και διανομής των εξεταστικών δοκιμίων των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης

32.-(1)(α) Η αρμόδια αρχή αποφασίζει τον τρόπο με τον οποίο αποστέλλονται κάθε χρόνο τα θέματα των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα εξεταστικά κέντρα, με γνώμονα τη διασφάλιση του απορρήτου και του αδιάβλητου των εξετάσεων.

(β) Η ακριβής διαδικασία αποστολής των εξεταστικών δοκιμίων στα εξεταστικά κέντρα και η κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών αποφασίζεται από την αρμόδια αρχή, κοινοποιείται εγκαίρως και λεπτομερώς με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε όλα τα εξεταστικά κέντρα και δημοσιεύεται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

(2) Οι θεματοθέτες, ο/η δακτυλογράφος και όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία θεματοθέτησης και αποστολής των εξεταστικών δοκιμίων στα εξεταστικά κέντρα, δεν αποχωρούν από το κέντρο θεματοθέτησης προτού παρέλθουν σαράντα (40) λεπτά από την ώρα έναρξης της εξέτασης.

(3) Τα εξεταστικά δοκίμια ανοίγονται και διανέμονται από τους επιτηρητές κάθε αίθουσας εξέτασης, στον καθορισμένο χρόνο και στην παρουσία των υποψηφίων.

(4) Με εξαίρεση τους επιτηρητές και τα μέλη της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου, δεν επιτρέπεται η είσοδος στις αίθουσες εξέτασης άλλου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα εξεταστικά κέντρα, παρά μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και με τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου του εξεταστικού κέντρου, επιτρέπεται η είσοδος σε προσωπικό για παροχή έκτακτης βοήθειας σε υποψηφίους.

(5) Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου, μετά το πέρας της εξέτασης και αφού συμπληρώσει το σχετικό έντυπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων, παραδίδει τα γραπτά στο εντεταλμένο από την αρμόδια αρχή πρόσωπο, το οποίο τα μεταφέρει κατευθείαν στο συντονιστικό βαθμολογικό κέντρο.

(6)(α) Η αρμόδια αρχή αποφασίζει τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης των ειδικών μαθημάτων-

(i) Της πρακτικής Δοκιμασίας και

(ii) των Καλών Τεχνών.

(β) Η διεξαγωγή των πιο πάνω εξετάσεων γίνεται σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ.

(γ) Η αρμόδια αρχή αποφασίζει τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης οποιουδήποτε άλλου μαθήματος καθοριστεί από αυτή.

Λάθη στα εξεταστικά δοκίμια

33. Σε περίπτωση λάθους στα εξεταστικά δοκίμια δεν γίνεται καμιά διευκρίνιση ή διόρθωση κατά τη διάρκεια της εξέτασης, εκτός εάν δοθούν διαφορετικές οδηγίες από την αρμόδια αρχή:

Νοείται ότι η αρμόδια αρχή αποφασίζει σε μεταγενέστερο στάδιο για τη σοβαρότητα του λάθους και καθορίζει με οδηγίες προς τους βαθμολογητές τον τρόπο με τον οποίο βαθμολογείται η ερώτηση.

Περίπτωση απώλειας γραπτού

34. Σε περίπτωση απώλειας τετραδίου απαντήσεων υποψηφίου, το οποίο απωλέσθηκε μετά την παράδοσή του από τον υποψήφιο στον επιτηρητή και μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων, ο βαθμός του υποψηφίου-

(α) Για εξεταζόμενο μάθημα στο οποίο ο υποψήφιος εξετάστηκε προηγουμένως κατά τις Παγκύπριες Εξετάσεις Απόλυσης, είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών που εξασφάλισε ο υποψήφιος στο συγκεκριμένο μάθημα στα δύο τετράμηνα των Παγκύπριων Εξετάσεων Απόλυσης.

(β) για μάθημα που εξετάζεται ο υποψήφιος μόνο για σκοπούς Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης και δεν εξετάστηκε προηγουμένως για σκοπούς Παγκύπριων Εξετάσεων Απόλυσης, αποφασίζεται από την αρμόδια αρχή.

Περίπτωση απρόοπτου φυσικού φαινομένου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων

35.(1)Σε περίπτωση οποιουδήποτε απρόβλεπτου φυσικού ή άλλου φαινομένου, όπως σεισμός, πυρκαγιά κ.λπ., που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια των εξεταζομένων και όλων των εμπλεκομένων στις εξετάσεις, λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα και η αρμόδια αρχή εξετάζει κατά πόσον έχει επηρεαστεί το αδιάβλητο της εξεταστικής διαδικασίας που θα έχει ως συνέπεια την ακύρωση και επανάληψή της.

(2) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παραβίαση του αδιάβλητου των εξετάσεων η αρμόδια αρχή αποφασίζει για την εξέλιξη της εξεταστικής διαδικασίας.

Επιστροφή και φύλαξη γραπτών

36.-(1) Τα τετράδια απαντήσεων, μετά τη βαθμολόγησή τους, επιστρέφονται στην Υπηρεσία Εξετάσεων και φυλάσσονται υπό την ευθύνη της για δύο τουλάχιστον χρόνια, εκτός αν υπάρχει δικαστική υπόθεση σε εξέλιξη, οπότε τα συγκεκριμένα τετράδια απαντήσεων φυλάσσονται για όσο επιπρόσθετο χρόνο απαιτείται.

(2) Με απόφαση της αρμόδιας αρχής, επιτρέπεται η χρήση και η μετακίνηση των γραπτών τετραδίων απαντήσεων των υποψηφίων, για τα οποία δεν υπάρχει καμιά δικαστική εκκρεμότητα είτε για ερευνητικούς σκοπούς είτε για περαιτέρω μελέτη των αποτελεσμάτων για εκπαιδευτικούς λόγους, τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

Αδικήματα

37. Πρόσωπο το οποίο παραβιάζει οποιοδήποτε όρο της Υπεύθυνης Δήλωσης που έχει υπογράψει, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10,000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Εξουσία έκδοσης διατάγματος από την αρμόδια αρχή

38.-(1) Η αρμόδια αρχή εξουσιοδοτείται όπως, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους, εκδίδει διάταγμα που περιλαμβάνει τον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή δύναται, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που οφείλεται σε εχθροπραξίες, πόλεμο, τρομοκρατικές ενέργειες, πανδημία και φυσικές καταστροφές, να εκδίδει σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 31ης Ιανουαρίου εκάστου έτους και πριν από την ημερομηνία έναρξης των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης νέο διάταγμα αναθεωρώντας τον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να τροποποιεί τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του παρόντος Νόμου.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

39.- (1) Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία διατάξεις του παρόντος Νόμου συγκρούονται με διατάξεις άλλων νόμων ή κανονισμών που ρυθμίζουν θέματα εισαγωγής στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Κύπρου, υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Κατάργηση και επιφυλάξεις

40.-(1) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμοι του 2006 και 2007 καταργούνται.

(2) Κανονισμοί και διατάγματα που εκδόθηκαν δυνάμει του Νόμου που αναφέρεται στο εδάφιο (1), εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου καταργηθούν ή αντικατασταθούν, στην έκταση που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Εξέταση Πρακτικής Δοκιμασίας

(άρθρα 2 και 32)

1.

Κάθε υποψήφιος του μαθήματος της πρακτικής δοκιμασίας πρέπει να εξεταστεί στις ακόλουθες δοκιμασίες:

 

Άλμα εις μήκος, Σφαιροβολία, Γυμναστική, Αθλοπαιδιές και Δρόμο ή Κολύμβηση.
2. Στα αγωνίσματα Άλμα εις μήκος και Σφαιροβολία, οι υποψήφιοι δικαιούνται τρεις (3) προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη έγκυρη. Σε περίπτωση τριών άκυρων προσπαθειών, ο υποψήφιος βαθμολογείται με μονάδα (1). Η μέτρηση γίνεται από δύο κριτές. Ο έφορος του αγωνίσματος αναφωνεί την ακριβή επίδοση του υποψηφίου, η οποία καταγράφεται από τη γραμματεία του αντίστοιχου αγωνίσματος. Εντεταλμένος λειτουργός της Υπηρεσίας Εξετάσεων, ελέγχει κατά πόσο σημειώθηκε η ορθή επίδοση.
3. Η βαθμολόγηση των υποψηφίων, τόσο στο αγώνισμα της Γυμναστικής, όσο και στο αγώνισμα των Αθλοπαιδιών, γίνεται από δυο ανεξάρτητους βαθμολογητές. Ως τελική βαθμολογία λαμβάνεται ο μέσος όρος των δύο βαθμολογιών. Οι βαθμολογίες των δύο βαθμολογητών είναι ανεξάρτητες και δεν είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε συνεννόησης μεταξύ τους.
4. Ο εντεταλμένος έφορος των δρομικών αγωνισμάτων, αναφωνεί το χρόνο που πέτυχε ο υποψήφιος, ο οποίος στη συνέχεια καταγράφεται από τη γραμματεία του αγωνίσματος. Δύο εντεταλμένοι λειτουργοί της Υπηρεσίας Εξετάσεων ελέγχουν κατά πόσο αναφωνήθηκε ο ορθός χρόνος και καταγράφηκε ορθώς από τη γραμματεία.
5. Όλες οι προσπάθειες των υποψηφίων σε όλες τις δοκιμασίες της εξέτασης, όπως αναφέρονται πιο πάνω, κινηματογραφούνται και φυλάσσονται στην Υπηρεσία Εξετάσεων.
6. Όλες οι απαιτούμενες για κάθε υποψήφιο δοκιμασίες για το μάθημα της Πρακτικής Δοκιμασίας θα πρέπει να ολοκληρώνονται εντός της καθορισμένης ημέρας εξέτασης για κάθε υποψήφιο.
7. Στην περίπτωση που υπάρχουν τραυματισμοί υποψηφίων, πριν ή κατά τη διάρκεια της εξέτασης της Πρακτικής Δοκιμασίας, ορίζεται από την Υπηρεσία Εξετάσεων επαναληπτική εξέταση σε εύθετο χρόνο που προηγείται της Ανακοίνωσης των αρχικών βαθμολογιών των Παγκύπριων Εξετάσεων, οι οποίες αποστέλλονται στα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης για την έκδοση των Απολυτηρίων και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Υποψήφιος, ο οποίος τραυματίσθηκε κατά τη διάρκεια της εξέτασης και δεν δύναται να ολοκληρώσει την εξέταση, επαναλαμβάνει όλα τα αγωνίσματα από την αρχή κατά την επαναληπτική εξέταση. Υποψήφιος, ο οποίος, λόγω τραυματισμού, δεν μπορεί να λάβει μέρος στην εξέταση της Πρακτικής Δοκιμασίας, αιτείται γραπτώς προς την Υπηρεσία Εξετάσεων τη συμμετοχή του στην επαναληπτική εξέταση, επισυνάπτοντας όλα τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά, και υποχρεούται να παρουσιαστεί στη Γραμματεία της εξέτασης κατά την καθορισθείσα ημέρα της κανονικής εξέτασης και να παρουσιάσει τα πρωτότυπα ιατρικά πιστοποιητικά.
8. Η Αγωνόδικος Επιτροπή επιβάλλεται να διενεργήσει δειγματικά έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών που βελτιώνουν την απόδοση (αντιντόπινγκ) με βάση τους κανονισμούς της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, ο υποψήφιος μηδενίζεται στο μάθημα της Πρακτικής Δοκιμασίας και το παράπτωμα κοινοποιείται στην αντίστοιχη Ομοσπονδία.
9. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, μέσα στα πλαίσια της καθορισμένης πολιτικής του για αναβάθμιση του Κυπριακού Αθλητισμού, έχει καταρτίσει σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού σχέδιο πριμοδότησης διακριθέντων αθλητών στην ειδική εξέταση της Πρακτικής Δοκιμασίας.  Οι υποψήφιοι πριμοδοτούνται επί της βαθμολογίας που εξασφαλίζουν στην ειδική εξέταση της Πρακτικής Δοκιμασίας. Ως κριτήριο πριμοδότησης ορίζεται η καλύτερη διάκριση του αθλητή/τριας κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
10.

Το σχέδιο πριμοδότησης καλύπτει όλα τα αθλήματα και αγωνίσματα, ατομικά ή ομαδικά, που περιλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα των τελευταίων και επόμενων Ολυμπιακών Αγώνων:

Νοείται ότι οι Εθνικές Ομοσπονδίες που έχουν την ευθύνη των αθλημάτων/αγωνισμάτων είναι αναγνωρισμένες από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

11. Η αύξηση της βαθμολογίας της Πρακτικής Δοκιμασίας όπως προκύπτει μετά την πριμοδότηση δεν υπερβαίνει τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία, δηλαδή τις είκοσι (20) μονάδες.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Εξετάσεις Εισδοχής στις Ανώτατες Σχολές
Καλών Τεχνών της Ελλάδας

(άρθρο 32)

1. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στις Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών της Ελλάδας εκτελούν έργα εικαστικά από διάφορα πρότυπα.
2. Έργα που εκτελούν οι υποψήφιοι:    
(α) Σχέδια σε φύλλο χαρτιού με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι.    
(β) Χρώμα σε χαρτόνι με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ.
3. Σε όλους τους υποψηφίους δίνεται ατομικός φάκελος που περιέχει ειδικές κόλλες για χρώμα και σχέδιο στις οποίες υπάρχει η σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Οι απαιτούμενες πινακίδες χορηγούνται στους εξεταζόμενους από την Υπηρεσία Εξετάσεων. Το καβαλέτο και όλα τα άλλα απαιτούμενα υλικά προσκομίζονται από τους υποψηφίους.
4. Κάθε υποψήφιος, την τελευταία ημέρα διεξαγωγής των Εξετάσεων, επιλέγει από το σύνολο των έργων που εκτελεί και παραδίδει για αξιολόγηση δύο μέχρι τέσσερα (2-4) σχέδια και ένα ή δύο (1-2) σχέδια με χρώμα μέσα σε φάκελο που του χορηγείται από την Υπηρεσία Εξετάσεων. Οι υποψήφιοι δεν σχεδιάζουν τον περιβάλλοντα χώρο και πράγματα εκτός σύνθεσης.
5. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να είναι παρών κατά την ώρα έναρξης των Εξετάσεων την πρώτη ημέρα και κατά την παράδοση των εργασιών την τελευταία ημέρα.
6. Την ημέρα έναρξης των Εξετάσεων, προσδιορίζεται κατόπιν κλήρωσης η θέση στην οποία θα εργαστεί ο κάθε υποψήφιος. Αλλαγή θέσεων μεταξύ των υποψηφίων στην αίθουσα Εξέτασης επιτρέπεται μόνο μετά από αμοιβαία συμφωνία και έγκριση του Υπεύθυνου των Εξετάσεων.
7. Ο κάθε υποψήφιος υποχρεούται όλες τις ημέρες διεξαγωγής των Εξετάσεων να έχει πάντα μαζί του το ∆ελτίο Πολιτικής Ταυτότητας ή το ∆ιαβατήριό του, καθώς και το ∆ελτίο Υποψηφίου, το οποίο θα παραλαμβάνει από την Υπηρεσία Εξετάσεων. Κατά την είσοδο των εξεταζομένων στην αίθουσα Εξέτασης ελέγχεται από τους επιτηρητές η ταυτότητά τους και καταγράφονται οι παρουσίες. Το ∆ελτίο Υποψηφίου πρέπει να  βρίσκεται πάντοτε σε εμφανές μέρος στη θέση που εργάζεται ο υποψήφιος καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης.
8. Ο καθορισμός του χρόνου των διαλειμμάτων κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών εναπόκειται στους υποψηφίους και κάθε υποψήφιος μπορεί να κάνει διάλειμμα σε χρόνο που επιθυμεί.
9. Η εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογιών που συγκέντρωσε ο κάθε υποψήφιος από τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, διαιρούμενο διά του αριθμού των μελών της.
10. Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση των έργων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται.
11. Αναλυτικές πληροφορίες για τις Εξετάσεις Εισδοχής στις Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών της Ελλάδας δημοσιεύονται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Πατήστε εδώ για το Παράρτημα III.