Κατανομή και προσφορά θέσεων στα Δημόσια ΑΑΕΙ προς τους υποψηφίους

29.-(1)(α) Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει δικαίωμα διεκδίκησης θέσης τοποθετούνται στη σειρά με κριτήριο το βαθμό κατάταξης που συγκέντρωσε ο καθένας ανά πλαίσιο πρόσβασης.

(β) Ακολουθεί η πρώτη κατανομή και η προσφορά των θέσεων, αρχίζοντας από τον πρώτο στη σειρά επιτυχίας και με βάση τη δήλωση προτίμησης ικανοποιείται η καλύτερη, στη σειρά προτίμηση των υποψηφίων όπως τους επιτρέπει η σειρά επιτυχίας τους.

(γ) Τηρουμένων των διατάξεων των υποπαραγράφων (α) και (β), ολοκληρώνεται η πρώτη κατανομή των υποψηφίων στις διαθέσιμες θέσεις των Δημόσιων ΑΑΕΙ της Κύπρου.

(2)(α) Η Υπηρεσία Εξετάσεων ενημερώνει είτε ηλεκτρονικώς είτε με άλλο τρόπο κάθε υποψήφιο για τις αρχικές βαθμολογίες, τις βαθμολογίες ανά πλαίσιο πρόσβασης και για τη θέση που εξασφάλισε.

(β) Η πρώτη κατανομή δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

(γ) Τεκμαίρεται ότι, υποψήφιος αποδέχεται τη θέση, εκτός εάν δηλώσει προς τα Δημόσια ΑΑΕΙ της Κύπρου, εντός της καθορισμένης προθεσμίας, ότι δεν ενδιαφέρεται για τη θέση ή ότι ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε ενδεχόμενη δεύτερη κατανομή.

(3)(α) Μετά την υποβολή των δηλώσεων εκ μέρους των υποψηφίων και την πληροφόρηση από τα Δημόσια ΑΑΕΙ της Κύπρου για τυχόν ύπαρξη κενών θέσεων, η αρμόδια αρχή αποφασίζει αν θα γίνει δεύτερη ή και τρίτη κατανομή των θέσεων.

(β) Σε περίπτωση που αποφασιστεί να γίνει δεύτερη ή/και τρίτη κατανομή των θέσεων, η Υπηρεσία Εξετάσεων, η οποία διενεργεί τη δεύτερη ή/και την τρίτη κατανομή, ανακοινώνει τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τη δεύτερη ή/και τρίτη κατανομή.

(4) Αν διαπιστωθεί λάθος στην προσφορά θέσης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας βαθμολογίας των τετραδίων απαντήσεων των υποψηφίων και της κατανομής των θέσεων, η Υπηρεσία Εξετάσεων έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει ή και να τροποποιήσει την προσφορά θέσης, ούτως ώστε η τελική κατανομή να γίνεται αυστηρά με βάση τη σειρά επιτυχίας και τις προτιμήσεις κάθε υποψηφίου, όπως αυτές δηλώνονται στην αίτηση που υποβάλλεται για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης.

(5) Με απόφαση της αρμόδιας αρχής κατανέμονται κατ’ έτος ως υπεράριθμες θέσεις σε συγκεκριμένες Σχολές/Τμήματα, σε ποσοστό ίσο με το δέκα τοις εκατόν (10%) του συνολικού αριθμού θέσεων στις συγκεκριμένες Σχολές/Τμήματα, με δικαιούχους τους μαθητές της τελευταίας τάξης και τους απόφοιτους των δημόσιων Τεχνικών Σχολών, που λειτουργούν σύμφωνα με τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς, και σε ποσοστό ίσο με το τρία τοις εκατόν (3%) με δικαιούχους τους μαθητές της τελευταίας τάξης και τους αποφοίτους των δημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών:

Νοείται ότι οι πιο πάνω δικαιούχοι έχουν εξασφαλίσει βαθμό κατάταξης τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατόν (70%) του βαθμού κατάταξης του τελευταίου υποψηφίου που εισήχθη στο Τμήμα/Σχολή της προτίμησης των εν λόγω δικαιούχων και πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης για το Τμήμα/Σχολή αυτό/ή:

Νοείται περαιτέρω ότι θέσεις που δεν περιλαμβάνονται στις υπεράριθμες και καταλαμβάνονται από τελειοφοίτους και αποφοίτους δημόσιων Τεχνικών Σχολών, δημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων και δημόσιων Εσπερινών Τεχνικών Σχολών δεν υπολογίζονται στις υπεράριθμες θέσεις που αναφέρονται πιο πάνω και οι διαθέσιμες υπεράριθμες θέσεις δεν μειώνονται από τυχόν εξασφάλιση εκ μέρους των πιο πάνω υποψηφίων άλλης θέσης στα πλαίσια των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

(6) Υποψήφιος, ο οποίος κατά τον ουσιώδη χρόνο που εξασφαλίζει θέση σε Δημόσια ΑΑΕΙ της Κύπρου, εκτελεί κανονική ή εναλλακτική στρατιωτική θητεία, κατοχυρώνει τη θέση αυτή μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας αυτής.

(7) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, άτομα που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες μπορούν να διεκδικήσουν αριθμό θέσεων ως υπεράριθμες, σε ποσοστό, με κριτήρια και με διαδικασίες που καθορίζονται με κανονισμούς:

Νοείται ότι μέχρι την έκδοση κανονισμών, το ποσοστό, τα κριτήρια και οι διαδικασίες καθορίζονται με κανόνες των Δημόσιων ΑΑΕΙ.