Δικαίωμα διεκδίκησης θέσης στα Δημόσια ΑΑΕΙ

28. Δικαίωμα διεκδίκησης θέσης έχουν όσοι από τους υποψηφίους κατά την ημερομηνία της κατανομής των θέσεων-

(α) Έχουν υποβάλει στην Υπηρεσία Εξετάσεων απολυτήριο ή βεβαίωση απόλυσης που εκδίδει το σχολείο τους, το οποίο πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου,

(β) πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης που καθορίζει η αρμόδια αρχή, και

(γ) έχουν εξασφαλίσει βαθμό κατάταξης.