Καθορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών και αναπληρωτών επιτηρητών

27.-(1) Οι επιτηρητές και οι αναπληρωτές επιτηρητές είναι καθηγητές ή εκπαιδευτές δημόσιου σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης και ο αριθμός τους ανά σχολείο ορίζεται από τις Διευθύνσεις Μέσης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ανάγκες σε αίθουσες στο συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο, όπως καθορίζονται από την Υπηρεσία Εξετάσεων.

(2) Σε κάθε αίθουσα εξέτασης ορίζονται τουλάχιστο δύο επιτηρητές, μεταξύ των οποίων κατανέμεται η εργασία και λειτουργούν συνυπεύθυνα.

(3) Οι επιτηρητές-

(α) Απαγορεύεται να δίνουν διευκρινίσεις αναφορικά με το εξεταστικό δοκίμιο, είναι δυνατό όμως να βοηθήσουν τους υποψηφίους να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία τους και τον κωδικό του μαθήματος στο τετράδιο απαντήσεων.

(β) υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε η εξέταση να διεξάγεται ομαλά και να αποφεύγεται η δολίευση.

(γ) προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο τουλάχιστον τριάντα λεπτά πριν και στην αίθουσα εξέτασης τουλάχιστον είκοσι λεπτά πριν από την καθορισμένη ώρα έναρξης της εξέτασης.

(δ) παραλαμβάνουν τα εξεταστικά δοκίμια και τα τετράδια απαντήσεων των υποψηφίων από την Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου, ανοίγουν το φάκελο στην παρουσία των υποψηφίων και τους διανέμουν τα δοκίμια στον καθορισμένο χρόνο.

(ε) ελέγχουν ότι οι υποψήφιοι δεν έχουν μαζί τους οτιδήποτε απαγορεύεται να φέρουν, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (7) του άρθρου 31 ή οποιοδήποτε αντικείμενο που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης με σκοπό τη δολίευση.

(στ) επιτρέπουν τη χρήση εγκεκριμένης μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής μόνο στην εξέταση στα καθορισμένα στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης μαθήματα.

(ζ) απαγορεύουν τη χρήση υπολογιστικής μηχανής, η οποία δεν έχει ελεγχθεί και σφραγιστεί από την Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου, σε χρόνο και με τρόπο που καθορίζει και ανακοινώνει δημόσια η αρμόδια αρχή και η οποία οπωσδήποτε δεν πρέπει να επιδέχεται προγραμματισμό:

Νοείται ότι η χρήση μη εγκεκριμένης υπολογιστικής μηχανής θεωρείται ως απόπειρα δολίευσης.

(η) γράφουν στον πίνακα της αίθουσας εξέτασης το χρόνο έναρξης και λήξης της εξέτασης.

(θ) πριν από την έναρξη της εξέτασης δίνουν οδηγίες στους υποψηφίους να γράψουν τα ατομικά τους στοιχεία στο ειδικό πλαίσιο του εξώφυλλου του τετραδίου απαντήσεων και κατά τη διάρκεια της εξέτασης ελέγχουν την ταυτότητα ή το διαβατήριο και το δελτίο υποψηφίου και τα συγκρίνουν με τα ατομικά στοιχεία που ο υποψήφιος έγραψε στο τετράδιο απαντήσεων.

(ι) δύναται να επιτρέψουν, κατ΄ εξαίρεση, την είσοδο, ύστερα από απόφαση του προέδρου της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου ή εκπροσώπου του, σε υποψήφιο που καθυστέρησε να προσέλθει στην αίθουσα εξέτασης, όχι όμως μετά από την παρέλευση σαράντα (40) λεπτών από τη διανομή των εξεταστικών δοκιμίων στους υποψηφίους:

Νοείται ότι, στους υποψηφίους που καθυστέρησαν να προσέλθουν στην εξέταση, δεν παραχωρείται πρόσθετος από τον προκαθορισμένο χρόνος για ολοκλήρωση της εξέτασης αυτής, όπως αυτός καθορίζεται στο Πρόγραμμα των Παγκύπριων Εξετάσεων.

(ια) κατά την παράδοση των γραπτών, καλύπτουν με το αδιαφανές κάλυμμα το ειδικό πλαίσιο τoυ εξωφύλλου των τετραδίων απαντήσεων στα οποία είναι γραμμένα τα ατομικά στοιχεία των υποψηφίων, αφού προηγουμένως διεξάγουν το σχετικό έλεγχο των ονομαστικών στοιχείων, συγκρίνοντάς τα με τα στοιχεία του δελτίου υποψηφίου και τα στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του και ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή αν υπάρχει σημείωση ονομαστικών ή άλλων διακριτικών στοιχείων, τα οποία είναι δυνατό να αποκαλύψουν την ταυτότητα του υποψηφίου.

(ιβ) μονογράφουν στο τέλος των απαντήσεων του υποψηφίου στο τετράδιο απαντήσεων και ακυρώνουν με διαγώνια ευθεία τους κενούς χώρους.

(ιγ) σημειώνουν τον αριθμό της αίθουσας εξέτασης και τους παρόντες στον κατάλογο υποψηφίων, γράφοντας ανάλογα τη λέξη παρών/απών στον κατάλληλο χώρο και καταγράφοντας το συνολικό αριθμό των παρόντων.

(ιδ) συμπληρώνουν τα δικά τους στοιχεία και υπογράφουν στον κατάλογο υποψηφίων.

(ιε) σε περίπτωση υπόνοιας για δολίευση ή για απόπειρα δολίευσης, παραλαμβάνουν τα σχετικά τεκμήρια, καλούν επί τόπου τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου ή εκπρόσωπό του και ακούουν την άποψη του υποψηφίου η οποία καταγράφεται˙

(ιστ) εφόσον διαπιστωθεί και από τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου δολίευση ή απόπειρα δολίευσης, οι επιτηρητές παίρνουν το γραπτό του υποψηφίου που δολιεύθηκε ή αποπειράθηκε να δολιευτεί και τον αποπέμπουν από την αίθουσα.

(ιζ) καταγράφουν συνοδευτική παρατήρηση πάνω στο γραπτό του υποψήφιου που δολιεύθηκε ή αποπειράθηκε να δολιευτεί και το παραδίδουν στον πρόεδρο της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου:

Νοείται ότι ο υποψήφιος, εάν το επιθυμεί, δύναται να παραδώσει στον επιτηρητή ή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου το δικό του γραπτό σημείωμα με την άποψή του για τα γεγονότα, το οποίο θα πρέπει απαραίτητα να επισυναφθεί μαζί με τις άλλες εκθέσεις που αφορούν το περιστατικό. και

(ιη) παραδίδουν τα τετράδια απαντήσεων με τον κατάλογο των παρόντων υποψηφίων στον πρόεδρο της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου.

(4) Οι αναπληρωτές επιτηρητές-

(α) Βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης στον τομέα ευθύνης τους, έχοντας οπτική επαφή με όλες τις αίθουσες στις οποίες γίνεται εξέταση.

(β) αναλαμβάνουν καθήκοντα επιτηρητή, όταν καλούνται από κάποιον επιτηρητή, αφού ενημερώσουν σχετικά τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου. και

(γ) αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα τους αναθέσει ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου για την ομαλή διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

(5) Παράταση χρόνου ή και άλλες δυνατές διευκολύνσεις παρέχονται μόνο σε υποψηφίους με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι, μετά από αίτησή τους, έχουν λάβει σχετική απόφαση από την Ειδική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων για τις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης, η οποία προσκομίζεται στα υπεύθυνα για το θέμα μέλη των επιτροπών των εξεταστικών κέντρων:

Νοείται ότι ο χρόνος εξέτασης οποιουδήποτε υποψηφίου δεν παρατείνεται σε καμιά άλλη περίπτωση:

Νοείται περαιτέρω ότι οι διευκολύνσεις αυτές εγκρίνονται από την Ειδική Επιτροπή, η οποία ορίζεται και έχει αρμοδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου.

(6)(α) Σε περίπτωση κατά την οποία κατά τη διάρκεια της εξέτασης υπάρξει υπόνοια πλαστοπροσωπίας, οι επιτηρητές ή οι αναπληρωτές επιτηρητές ενημερώνουν αμέσως τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου, ο οποίος λαμβάνει αμέσως μέτρα για αναγνώριση της ταυτότητας του υποψηφίου. για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οι επιτηρητές ή οι αναπληρωτές επιτηρητές επιτρέπουν στον υποψήφιο να λάβει μέρος στην εξέταση κανονικά, αλλά δεν επιτρέπουν την αναχώρησή του από την αίθουσα εξέτασης, προτού αναγνωριστεί η ταυτότητά του.

(β) Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου δίνει γραπτώς πλήρη περιγραφή των γεγονότων και αποστέλλει στην Υπηρεσία Εξετάσεων-

(i) Υπογραμμένη αναφορά από τους επιτηρητές,

(ii) υπογραμμένη δήλωση του υποψηφίου, αν έχει υποβληθεί,

(iii) οποιοδήποτε τεκμήριο υπάρχει.