Στελέχωση και αρμοδιότητες Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου

26.-(1) Σε κάθε εξεταστικό κέντρο, με απόφαση της Διεύθυνσης του Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης που ορίζεται ως εξεταστικό κέντρο, συγκροτείται Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου που γνωστοποιείται εγγράφως στα μέλη της, έναν τουλάχιστο μήνα πριν την έναρξη των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

(2) Η Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου αποτελείται από-

(α) Τον πρόεδρο, ο οποίος δύναται να είναι ο Διευθυντής του σχολείου που λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο ή ένα Βοηθό Διευθυντή, που υποδεικνύεται από αυτόν ως εκπρόσωπός του,

(β) ένα Βοηθό Διευθυντή, που ορίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου, και

(γ) πέντε (5) μέχρι εννέα (9) μέλη του διδακτικού προσωπικού, ανάλογα με το μέγεθος του εξεταστικού κέντρου, που ορίζονται από τον Διευθυντή του σχολείου.

(3) Η Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου-

(α) Οργανώνει το εξεταστικό κέντρο,

(β) εποπτεύει την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης,

(γ) κατανέμει τους επιτηρητές στις αίθουσες εξέτασης,

(δ) καθορίζει τους αναπληρωτές επιτηρητές και τους τομείς ευθύνης τους,

(ε) συγκεντρώνει και αποστέλλει τα τετράδια απαντήσεων των υποψηφίων στο καθορισμένο από την Υπηρεσία Εξετάσεων βαθμολογικό κέντρο,

(στ) παρέχει διευκολύνσεις σε υποψηφίους με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με οδηγίες της Υπηρεσίας Εξετάσεων,

(ζ) έχει την ευθύνη για την παραλαβή και τη διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων εργασιών που απορρέουν από τη διαδικασία αποστολής των εξεταστικών δοκιμίων στα εξεταστικά κέντρα, όπως καθορίζεται από την αρμόδια αρχή και

(η) λαμβάνει κάθε μέτρο που απαιτείται για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

(4) Τόσο η διαδικασία αποστολής όσο και τα καθήκοντα των Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων αναγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

(5) Για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου, τα μέλη της απαλλάσσονται από τις μη διδακτικές εργασίες του σχολείου κατά την περίοδο των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, όχι όμως και από τη βαθμολόγηση γραπτών και την έκδοση αποτελεσμάτων των μαθητών τους.