Εξεταστικά κέντρα

25.-(1) Τα εξεταστικά κέντρα καθορίζονται από τις Διευθύνσεις Μέσης Εκπαίδευσης και ανακοινώνονται κάθε χρόνο από την Υπηρεσία Εξετάσεων, το αργότερο μέχρι την εικοστή ημέρα του μηνός Απριλίου κάθε έτους, με σχετική δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων ή/και σε ημερήσιες, παγκύπριας κυκλοφορίας, εφημερίδες ή/και με εγκύκλιο που αποστέλλεται στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης που καθορίζονται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του άρθρου 6. Η Ειδική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων καθορίζει το χώρο εξέτασης των υποψηφίων με ειδικές ανάγκες.

(2) Οι υποψήφιοι ενημερώνονται ατομικά ή/και συλλογικά, ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Εξετάσεων ή μέσω έντυπης επιστολής τουλάχιστο δύο (2) εβδομάδες πριν από την εξέταση, για το συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα λάβουν μέρος για κάθε μάθημα πρόσβασης που έχουν δηλώσει.