Βαθμολόγηση - Αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων, των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στα πλαίσια πρόσβασης

24.- (1) Κάθε γραπτό βαθμολογείται από δύο βαθμολογητές ως ακολούθως:

(α) Ο πρώτος βαθμολογητής σημειώνει τους βαθμούς κατά ερώτηση και το σύνολο της βαθμολογίας του στον ειδικό χώρο του τετραδίου απαντήσεων και, αφού τους καλύψει αδιαφανώς, παραδίδει τα τετράδια απαντήσεων των υποψηφίων στον εντεταλμένο, από την Υπηρεσία Εξετάσεων, υπεύθυνο του βαθμολογικού κέντρου.

(β) ο δεύτερος βαθμολογητής σημειώνει τους βαθμούς κατά ερώτηση και το σύνολο της βαθμολογίας του σε άλλο ειδικό χώρο του τετραδίου απαντήσεων των υποψηφίων και παραδίδει τα τετράδια απαντήσεων στον εντεταλμένο, από την Υπηρεσία Εξετάσεων, υπεύθυνο του βαθμολογικού κέντρου.

(2) Μετά τη βαθμολόγηση του τετραδίου απαντήσεων των υποψηφίων και από το δεύτερο βαθμολογητή, αποκαλύπτεται με ευθύνη και επίβλεψη της Υπηρεσίας Εξετάσεων η πρώτη βαθμολογία και συγκρίνεται με τη δεύτερη και εφόσον αποκλειστεί κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό η πιθανότητα λάθους ή αβλεψίας από τους βαθμολογητές κατά την καταχώρηση της βαθμολογίας τους με μια σειρά οπτικών και άλλων ελέγχων, η Υπηρεσία Εξετάσεων προβαίνει στην καταχώρηση του συνολικού βαθμού του τετραδίου απαντήσεων του υποψηφίου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία, μεταξύ των δύο συνολικών βαθμολογιών δεν υπάρχει συνολική διαφορά μεγαλύτερη από το δέκα τοις εκατόν (10%) της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας του μαθήματος, τότε το άθροισμα των δύο βαθμολογιών αποτελεί το βαθμό στο μάθημα.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία μεταξύ των δυο συνολικών βαθμολογιών υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη από το δέκα τοις εκατόν (10%) της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας του μαθήματος, τότε το τετράδιο απαντήσεων αναβαθμολογείται με την ακόλουθη διαδικασία:

(α) Καλύπτονται οι βαθμολογίες των δύο βαθμολογητών και ο αναβαθμολογητής βαθμολογεί το τετράδιο απαντήσεων χωρίς να τις γνωρίζει.

(β) Ο τελικός βαθμός του τετραδίου απαντήσεων των υποψηφίων είναι το διπλάσιο του μέσου όρου των τριών βαθμολογιών των δύο βαθμολογητών και του αναβαθμολογητή και δεν επιδέχεται αναθεώρησης.

(4) Επανεξέταση των τετραδίων απαντήσεων των υποψηφίων ή άλλη αναβαθμολόγηση δεν επιτρέπεται.

(5) Ο τελικός βαθμός του τετραδίου απαντήσεων του υποψηφίου κάθε μαθήματος δυνατό να υπόκειται σε στατιστική επεξεργασία από την Υπηρεσία Εξετάσεων, σύμφωνα με οδηγίες της αρμόδιας αρχής, οι οποίες δημοσιεύονται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης πριν από τη διενέργεια των εξετάσεων.

(6) Σε περίπτωση που βαθμολογητής αποκλειστεί από τη διαδικασία βαθμολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 23, η βαθμολόγηση όλων των τετραδίων απαντήσεων που έχει στο μεταξύ βαθμολογήσει ακυρώνεται και αυτά τα τετράδια απαντήσεων κατανέμονται στους υπόλοιπους βαθμολογητές για επαναβαθμολόγηση.