Δοκιμαστική βαθμολόγηση των μαθημάτων

23.-(1)(α) Πριν από τη βαθμολόγηση των εξεταστικών δοκιμίων των εξεταζόμενων μαθημάτων που περιλαμβάνονται στα πλαίσια πρόσβασης, γίνεται συντονισμός των βαθμολογητών από μέλη της Επιτροπής Θεματοθετών του κάθε μαθήματος και δίνεται γραπτώς ο λεπτομερής οδηγός διόρθωσης ως προς τον τρόπο βαθμολόγησης όλων των μερών του εξεταστικού δοκιμίου.

(β) Ο οδηγός διόρθωσης συμπληρώνεται, διαφοροποιείται και ολοκληρώνεται μετά το συντονισμό των βαθμολογητών και αφού ληφθούν υπόψη όλες οι βάσιμες και τεκμηριωμένες εισηγήσεις που υποβάλλονται από όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία.

(γ) Η Υπηρεσία Εξετάσεων και η ομάδα που είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη του τελικού οδηγού διόρθωσης αποφασίζουν για τη διαδικασία ποιοτικού ελέγχου της βαθμολόγησης των γραπτών τετραδίων και καθορίζουν τις ειδικές παραμέτρους κάθε εξεταζόμενου μαθήματος, όπως οι μέγιστες επιτρεπόμενες διαφορές μεταξύ των βαθμολογιών των βαθμολογητών ανά ερώτηση.

(2) Πριν από την κανονική βαθμολόγηση των γραπτών τετραδίων γίνεται δοκιμαστική βαθμολόγηση, κατά την οποία-

(α) Επιλέγεται τυχαία αριθμός γραπτών τετραδίων τα οποία φωτοτυπούνται σε τόσα αντίγραφα όσοι είναι και οι βαθμολογητές.

(β) δίνονται τα ίδια αντίγραφα σε όλους τους βαθμολογητές, οι οποίοι τα βαθμολογούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Θεματοθετών.

(γ) όταν τα μέλη της Επιτροπής Θεματοθετών βεβαιωθούν ότι γίνεται ομοιόμορφη βαθμολόγηση, τότε οι βαθμολογητές προχωρούν στην κανονική βαθμολόγηση των τετραδίων απαντήσεων των υποψηφίων.

(δ) η Υπηρεσία Εξετάσεων επεξεργάζεται τις βαθμολογίες και δίνει στοιχεία στην Επιτροπή Θεματοθετών και στους βαθμολογητές ως προς τον τρόπο βαθμολόγησής τους.

(ε) στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος βαθμολογητής παρουσιάζει σοβαρή απόκλιση από τους υπόλοιπους κατά τη δοκιμαστική ή την κανονική βαθμολόγηση των τετραδίων απαντήσεων των υποψηφίων, η Υπηρεσία Εξετάσεων δύναται να τον αποκλείει από τη διαδικασία κανονικής βαθμολόγησης.