Υποχρεώσεις βαθμολογητών

22.-(1) Οι οριζόμενοι βαθμολογητές υπογράφουν Υπεύθυνη Δήλωση, όπως αυτή καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

(2)(α) Στον κάθε βαθμολογητή αναλογεί συγκεκριμένος αριθμός τετραδίων απαντήσεων των υποψηφίων, τα οποία οφείλει να βαθμολογήσει με εμπιστευτικότητα και να τα φυλάξει, σύμφωνα με τις οδηγίες που καθορίζει η Υπηρεσία Εξετάσεων, ασφαλισμένα εντός του βαθμολογικού κέντρου, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σ’ αυτά από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή απώλειάς τους·

(β) Ο βαθμολογητής-

(i) Δίδει τη βαθμολογία κατά ερώτηση και το σύνολο της βαθμολογίας στην κατάλληλη θέση του τετραδίου.

(ii) δεν σημειώνει οτιδήποτε στο γραπτό.

(iii) αν διαπιστώσει στοιχεία που δημιουργούν υπόνοιες για δολίευση, επικοινωνεί με τον οριζόμενο από την Υπηρεσία Εξετάσεων υπεύθυνο του κέντρου βαθμολόγησης και αναφέρει τα σχετικά στοιχεία.

(iv) δύναται να κληθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων για αποκατάσταση τυχόν αβλεψίας, λάθους ή παράλειψής του που παρατηρείται μετά την εκ μέρους του βαθμολόγηση του γραπτού τετραδίου και είναι υποχρεωμένος να μεταβεί στο κέντρο βαθμολόγησης για αποκατάσταση της αβλεψίας, του λάθους ή της παράλειψης που θα εντοπιστεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων, σύμφωνα με του κανόνες καλής πρακτικής που εφαρμόζει η Υπηρεσία Εξετάσεων.