Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης

30. Με σκοπό τη λεπτομερή ενημέρωση των υποψηφίων, η αρμόδια αρχή εκδίδει κάθε χρόνο σύμφωνα με το άρθρο 38 του παρόντος Νόμου, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου, Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης που περιέχει-

(α) Τις γενικές οδηγίες για τους υποψηφίους,

(β) τα Τμήματα των Δημόσιων ΑΑΕΙ της Κύπρου,

(γ) τα εξεταζόμενα μαθήματα ανά πλαίσιο πρόσβασης,

(δ) την εξεταστέα ύλη για κάθε μάθημα,

(ε) τη διαδικασία αποστολής των εξεταστικών δοκιμίων στα εξεταστικά κέντρα, η οποία καθορίζεται από την αρμόδια αρχή,

(στ) δειγματικά εξεταστικά δοκίμια ή/και εξεταστικά δοκίμια από προηγούμενες εξετάσεις,

(ζ) το πρόγραμμα και τις ημερομηνίες εξετάσεων για κάθε μάθημα,

(η) τα τέλη για κάθε εξεταζόμενο μάθημα στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης και

(θ) οποιεσδήποτε άλλες διαδικασίες, προθεσμίες και πληροφορίες κρίνονται αναγκαίες από την αρμόδια αρχή για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.