Υποχρεώσεις υποψηφίων

31.-(1) Οι υποψήφιοι προσέρχονται στην αίθουσα του εξεταστικού κέντρου τουλάχιστο δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την ώρα έναρξης της εξέτασης.

(2) Τα ατομικά στοιχεία των υποψηφίων συμπληρώνονται από τους ιδίους κατά τη διάρκεια της εξέτασης στον ειδικό χώρο που υπάρχει στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων και καλύπτονται αδιαφανώς από τον επιτηρητή κατά την παράδοση του τετραδίου από τους υποψηφίους.

(3) (α) Η παράδοση του τετραδίου απαντήσεων από τους υποψηφίους που αποχωρούν από την αίθουσα εξέτασης είναι υποχρεωτική:

Νοείται ότι η μη παράδοση του γραπτού από τον υποψήφιο συνεπάγεται το μηδενισμό του στη συγκεκριμένη εξέταση.

(β) Η αποχώρηση υποψηφίου από την αίθουσα εξέτασης πριν περάσουν σαράντα (40) λεπτά από την ώρα έναρξης της εξέτασης απαγορεύεται.

(4) Οι υποψήφιοι οφείλουν να γράφουν τις απαντήσεις, σε όσα μαθήματα υπάρχουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, στο φύλλο απαντήσεων που υπάρχει στο τετράδιο απαντήσεων και σε αντίθετη περίπτωση οι απαντήσεις δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη. οι απαντήσεις πρέπει να είναι γραμμένες με πένα χρώματος μπλε, τα σχήματα μπορούν να γίνονται με μολύβι και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση διορθωτικού υγρού.

(5) Η δολίευση ή η απόπειρα για δολίευση ή η άρνηση συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις και συστάσεις των επιτηρητών συνεπάγεται την αποπομπή του εξεταζόμενου υποψηφίου από την αίθουσα και το μηδενισμό του γραπτού του στο συγκεκριμένο μάθημα.

(6) Απαγορεύεται το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

(7)(α) Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να φέρουν στην αίθουσα εξέτασης-

(i) Κινητό τηλέφωνο ή άλλη συσκευή στην οποία αποθηκεύονται πληροφορίες, όπως ηλεκτρονικό ρολόι χειρός,

(ii) βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, λογαριθμικούς ή άλλους πίνακες, προγραμματιζόμενες ηλεκτρονικές μηχανές ή οτιδήποτε άλλο σχετικό με το εξεταζόμενο μάθημα.

(β) Η κατοχή των αναφερόμενων στις υποπαραγράφους (i) και (ii) κατά την ώρα της εξέτασης θεωρείται απόπειρα δολίευσης και τυγχάνουν εφαρμογής οι διαδικασίες περί δολίευσης.

(8) Η μεταφορά κινητού τηλεφώνου ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής πληροφοριών στο χώρο του σχολείου κατά τις μέρες διεξαγωγής των εξετάσεων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

(9) Οι υποψήφιοι με ειδικές ανάγκες επιτρέπεται να φέρουν στην αίθουσα εξέτασης τον εξοπλισμό που καθορίζεται με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής για Παροχή Διευκολύνσεων.

(10) Η αρμόδια αρχή διατηρεί το δικαίωμα αφαίρεσης θέσης που προσφέρθηκε σε υποψήφιο, αν μετά από σχετική έρευνα αποδειχθεί ότι ο υποψήφιος είναι ένοχος δολίευσης ή πλαστοπροσωπίας.