Διαδικασία αναπαραγωγής, αποστολής και διανομής των εξεταστικών δοκιμίων των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης

32.-(1)(α) Η αρμόδια αρχή αποφασίζει τον τρόπο με τον οποίο αποστέλλονται κάθε χρόνο τα θέματα των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα εξεταστικά κέντρα, με γνώμονα τη διασφάλιση του απορρήτου και του αδιάβλητου των εξετάσεων.

(β) Η ακριβής διαδικασία αποστολής των εξεταστικών δοκιμίων στα εξεταστικά κέντρα και η κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών αποφασίζεται από την αρμόδια αρχή, κοινοποιείται εγκαίρως και λεπτομερώς με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε όλα τα εξεταστικά κέντρα και δημοσιεύεται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

(2) Οι θεματοθέτες, ο/η δακτυλογράφος και όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία θεματοθέτησης και αποστολής των εξεταστικών δοκιμίων στα εξεταστικά κέντρα, δεν αποχωρούν από το κέντρο θεματοθέτησης προτού παρέλθουν σαράντα (40) λεπτά από την ώρα έναρξης της εξέτασης.

(3) Τα εξεταστικά δοκίμια ανοίγονται και διανέμονται από τους επιτηρητές κάθε αίθουσας εξέτασης, στον καθορισμένο χρόνο και στην παρουσία των υποψηφίων.

(4) Με εξαίρεση τους επιτηρητές και τα μέλη της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου, δεν επιτρέπεται η είσοδος στις αίθουσες εξέτασης άλλου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα εξεταστικά κέντρα, παρά μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και με τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου του εξεταστικού κέντρου, επιτρέπεται η είσοδος σε προσωπικό για παροχή έκτακτης βοήθειας σε υποψηφίους.

(5) Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου, μετά το πέρας της εξέτασης και αφού συμπληρώσει το σχετικό έντυπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων, παραδίδει τα γραπτά στο εντεταλμένο από την αρμόδια αρχή πρόσωπο, το οποίο τα μεταφέρει κατευθείαν στο συντονιστικό βαθμολογικό κέντρο.

(6)(α) Η αρμόδια αρχή αποφασίζει τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης των ειδικών μαθημάτων-

(i) Της πρακτικής Δοκιμασίας και

(ii) των Καλών Τεχνών.

(β) Η διεξαγωγή των πιο πάνω εξετάσεων γίνεται σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ.

(γ) Η αρμόδια αρχή αποφασίζει τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης οποιουδήποτε άλλου μαθήματος καθοριστεί από αυτή.