Λάθη στα εξεταστικά δοκίμια

33. Σε περίπτωση λάθους στα εξεταστικά δοκίμια δεν γίνεται καμιά διευκρίνιση ή διόρθωση κατά τη διάρκεια της εξέτασης, εκτός εάν δοθούν διαφορετικές οδηγίες από την αρμόδια αρχή:

Νοείται ότι η αρμόδια αρχή αποφασίζει σε μεταγενέστερο στάδιο για τη σοβαρότητα του λάθους και καθορίζει με οδηγίες προς τους βαθμολογητές τον τρόπο με τον οποίο βαθμολογείται η ερώτηση.