Περίπτωση απώλειας γραπτού

34. Σε περίπτωση απώλειας τετραδίου απαντήσεων υποψηφίου, το οποίο απωλέσθηκε μετά την παράδοσή του από τον υποψήφιο στον επιτηρητή και μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων, ο βαθμός του υποψηφίου-

(α) Για εξεταζόμενο μάθημα στο οποίο ο υποψήφιος εξετάστηκε προηγουμένως κατά τις Παγκύπριες Εξετάσεις Απόλυσης, είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών που εξασφάλισε ο υποψήφιος στο συγκεκριμένο μάθημα στα δύο τετράμηνα των Παγκύπριων Εξετάσεων Απόλυσης.

(β) για μάθημα που εξετάζεται ο υποψήφιος μόνο για σκοπούς Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης και δεν εξετάστηκε προηγουμένως για σκοπούς Παγκύπριων Εξετάσεων Απόλυσης, αποφασίζεται από την αρμόδια αρχή.