Περίπτωση απρόοπτου φυσικού φαινομένου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων

35.(1)Σε περίπτωση οποιουδήποτε απρόβλεπτου φυσικού ή άλλου φαινομένου, όπως σεισμός, πυρκαγιά κ.λπ., που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια των εξεταζομένων και όλων των εμπλεκομένων στις εξετάσεις, λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα και η αρμόδια αρχή εξετάζει κατά πόσον έχει επηρεαστεί το αδιάβλητο της εξεταστικής διαδικασίας που θα έχει ως συνέπεια την ακύρωση και επανάληψή της.

(2) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παραβίαση του αδιάβλητου των εξετάσεων η αρμόδια αρχή αποφασίζει για την εξέλιξη της εξεταστικής διαδικασίας.