Υπηρεσία Εξετάσεων

3. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, του Οδηγού Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης και σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής, η Υπηρεσία Εξετάσεων έχει την ευθύνη της οργάνωσης, διεξαγωγής και εξαγωγής των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, καθώς και την ευθύνη της κατανομής των θέσεων στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Κύπρου.