Αίτηση συμμετοχής και δήλωση προτίμησης υποψηφίων στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης

9.-(1) Με τη συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης, ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος δηλώνει τη σειρά προτίμησής του για τα Τμήματα/Σχολές στα οποία επιθυμεί να είναι υποψήφιος.

(2) Με τη δήλωση προτίμησης, ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος αποδέχεται ότι-

(α) Δεν μπορεί να εξασφαλίσει θέση σε Τμήμα/Σχολή που δεν έχει συμπεριλάβει στις προτιμήσεις του.

(β) δεν μπορεί να εξασφαλίσει θέση σε Τμήμα/Σχολή στο/στην οποίο/α τις θέσεις καταλαμβάνουν υποψήφιοι με ψηλότερη βαθμολογία.

(γ) θα του δοθεί θέση μόνο σε εκείνο το Τμήμα/Σχολή που προσδιόρισε στη δήλωσή του με ένδειξη προτίμησης ψηλότερης προτεραιότητας σε σχέση με άλλα Τμήματα/Σχολές που έχει δηλώσει, σε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με τους βαθμούς κατάταξης που θα πάρει στα διάφορα πλαίσια πρόσβασης στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί, μπορεί να εξασφαλίσει θέση σε περισσότερα από ένα Τμήματα/Σχολές. για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ψηλότερης προτεραιότητας προτίμηση είναι το Τμήμα/Σχολή που δηλώθηκε στη θέση με αριθμό 1 και η αμέσως χαμηλότερης προτεραιότητας προτίμηση είναι το Τμήμα/Σχολή που δηλώθηκε στη θέση με αριθμό 2 και ούτω καθεξής.

(δ) δηλώνει τη σειρά προτίμησής του κατά τρόπο ενιαίο για τα Τμήματα/Σχολές στα/στις οποία/ες επιθυμεί να είναι υποψήφιος και όχι για κάθε πλαίσιο πρόσβασης ξεχωριστά. με βάση τη δήλωσή του μπορεί η πρώτη προτίμησή του να είναι Τμήμα/Σχολή το/η οποίο/α ανήκει σε ένα πλαίσιο πρόσβασης, το/η δεύτερο/η σε άλλο πλαίσιο πρόσβασης και ούτω καθεξής.

(3)(α) Κάθε υποψήφιος πρέπει να υποβάλει την αίτησή του εντός της καθορισμένης προθεσμίας, όπως δημοσιεύεται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

(β) Τροποποίηση της αίτησης υποψηφίου μπορεί να γίνει μόνο εντός της καθορισμένης από την Υπηρεσία Εξετάσεων προθεσμίας, που δημοσιεύεται στον Οδηγό των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση επιλογής πρόσθετων μαθημάτων κατά την τροποποίηση της αίτησής του, ο αιτητής καταβάλλει τα πρόσθετα τέλη.