Αιτήσεις για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης

8.- (1)(α) Η Υπηρεσία Εξετάσεων ανακοινώνει έγκαιρα στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης ή/και στην επίσημη ιστοσελίδα της ή/και στον ημερήσιο τύπο, τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, όπως και τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης.

(β) Δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης, σε χρονική περίοδο εκτός των οριζόμενων από την Υπηρεσία Εξετάσεων χρονοδιαγραμμάτων, στα οποία περιλαμβάνεται και προκαθορισμένη παράταση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων για υποψηφίους που θα παρουσιάσουν τεκμηριωμένα σοβαρούς λόγους.

(2) (α) Η αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου υποψηφίου συνοδεύεται από τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για την εγκυρότητά της, όπως αυτά καθορίζονται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

(β) Η ευθύνη για τη συμπλήρωση της αίτησης όσον αφορά τα προσωπικά στοιχεία, τις επιλογές των προτεινόμενων από τον αιτητή Τμημάτων/Σχολών των ΑΑΕΙ, ανήκει αποκλειστικά στον αιτητή.