Τέλη Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης

7.-(1) Οι υποψήφιοι καταβάλλουν τέλη, για να λάβουν μέρος στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης.

(2) (α) Το ύψος των τελών, που αναφέρονται στο εδάφιο (1), για κάθε μάθημα καθορίζεται και αναθεωρειται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου και αναγράφονται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

(β) Τα τέλη καταβάλλονται με την υποβολή της αίτησης ή σε ειδικές περιπτώσεις, σε μεταγενέστερο στάδιο, με την έγκριση της αρμόδιας αρχής και σχετικής ανακοίνωσης στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

(γ) Τα τέλη δεν επιστρέφονται στους υποψήφιους σε περίπτωση απόσυρσης, τροποποίησης ή μη επαναϋποβολής της αίτησης.