Δικαίωμα συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης

6. Δικαίωμα συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης για εισαγωγή στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Κύπρου έχουν-

(α) Οι Κύπριοι υπήκοοι ή όσοι έχουν έναν από τους γονείς τους κυπριακής καταγωγής και οι οποίοι είναι-

(i) μαθητές της τελευταίας τάξης ή απόφοιτοι λυκειακού κύκλου δημόσιων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης ή της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας, που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αγγλικής Σχολής (Διεύθυνση και Έλεγχος) Νόμου ή των ιδιωτικών σχολείων που ιδρύθηκαν και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμου.

(ii) μαθητές της τελευταίας τάξης ή απόφοιτοι σχολείου ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λυκειακού επιπέδου, που λειτουργεί νόμιμα σε ξένη χώρα, με την προϋπόθεση ότι προσκομίζουν πιστοποιητικό της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας αυτής που βεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο απολυτήριο, που κατέχει ή πρόκειται να αποκτήσει ο υποψήφιος, του παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής στα αντίστοιχα Ιδρύματα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας αυτής. και

(β) υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι φοιτούν στην τελευταία τάξη ή είναι απόφοιτοι σχολείου όπως περιγράφεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α):

Νοείται ότι, οι μαθητές της τελευταίας τάξης που σημείωσαν αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των εκατόν τριάντα πέντε (135), του αριθμού αυτού περιλαμβανόμενου, και παραμένουν στάσιμοι όπως προβλέπεται στους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης.