Υποβολή αίτησης υποψηφίων με ειδικές ανάγκες για παροχή διευκολύνσεων

10. Οι υποψήφιοι με ειδικές ανάγκες υποβάλλουν, μαζί με την αίτηση για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης, αίτηση, με τα αναγκαία δικαιολογητικά προς την Υπηρεσία Εξετάσεων, για παροχή σε αυτούς διευκολύνσεων κατά τη διαδικασία διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης και για έκδοση της σχετικής απόφασης που αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου.