Ειδική Επιτροπή για Παροχή Διευκολύνσεων

11.-(1) Η αρμόδια αρχή ορίζει έκαστο έτος Ειδική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων για υποψηφίους με ειδικές ανάγκες.

(2) Η Ειδική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων απαρτίζεται από-

(α) Την/τον Προϊστάμενη/ο της Υπηρεσίας Εξετάσεων, ως Πρόεδρο,

(β) ένα εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,

(γ) ένα εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, και

(δ) ένα εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

(3) Η παροχή των διευκολύνσεων, που αναφέρονται στο εδάφιο (1)-

(α) Στοχεύει στη διασφάλιση των θεσμοθετημένων δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, κατά τη διάρκεια των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, ως αντιστάθμισμα της αναπηρίας ή του ειδικού προβλήματος που αντιμετωπίζουν.

(β) διαφυλάσσει το αδιάβλητο των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης. και

(γ) δεν δίνει προβάδισμα σε οποιοδήποτε υποψήφιο ή ομάδα υποψηφίων.

(4) Η Ειδική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων εξετάζει την κάθε αίτηση που υποβάλλεται από τον υποψήφιο με ειδικές ανάγκες, για παροχή διευκολύνσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις διευκολύνσεις που ζητά ο υποψήφιος, τους λόγους που επικαλείται και τα πιστοποιητικά και/ή δικαιολογητικά που συνοδεύουν και υποστηρίζουν την αίτησή του και εκδίδει προς τούτο σχετική απόφαση.

(5) Η Ειδική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων, κατά τη μελέτη αίτησης για παροχή διευκολύνσεων, καλεί εκπαιδευτικούς ή άλλους ειδικούς στο θέμα της ειδικής ανάγκης που αντιμετωπίζει ο υποψήφιος με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι θα τη βοηθούν στην αξιολόγηση της κάθε αίτησης.