Καθορισμός εξεταστέας ύλης και θέματα εξέτασης

12.–(1) Η εξεταστέα ύλη για κάθε μάθημα καθορίζεται από την αρμόδια αρχή και δημοσιεύεται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

(2) Με ευθύνη των Διευθύνσεων Μέσης Εκπαίδευσης, καταρτίζεται και παραδίδεται στον/στην Προϊστάμενο/η της Υπηρεσίας Εξετάσεων λεπτομερής πίνακας προδιαγραφών για κάθε εξεταστικό δοκίμιο των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, ο οποίος κοινοποιείται στους υποψηφίους το μήνα Νοέμβριο κάθε σχολικού έτους, μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Εξετάσεων και μέσω του Οδηγού Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.