Σύσταση Επιτροπής Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης (ΕΠΕΠ) για ορισμό επιτροπών θεματοθετών

13. Για τους σκοπούς της τελικής επιλογής των επιτροπών θεματοθετών κάθε εξεταζόμενου μαθήματος συστήνεται τριμελής Επιτροπή Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης (ΕΠΕΠ), της οποίας προεδρεύει η/ο Προϊστάμενη/ος της Υπηρεσίας Εξετάσεων και συμμετέχουν οι Διευθυντές Μέσης Γενικής (ΔΜΕ) και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΔΜΤΕΕ), ανάλογα με το μάθημα εξέτασης, και ένας Επιθεωρητής του υπό εξέταση μαθήματος, άλλου ή συναφούς μαθήματος. σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός κατάλληλων θεματοθετών σύμφωνα με τα καθορισμένα στον παρόντα Νόμο κριτήρια, η τριμελής ΕΠΕΠ ορίζει θεματοθέτες.