Επιτροπή Θεματοθέτησης

14.- (1) Για κάθε εξεταζόμενο μάθημα συστήνεται Επιτροπή Θεματοθέτησης.

(2) Οι υποψήφιοι θεματοθέτες είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν εκ των προτέρων ειδικά επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα αξιολόγησης, όπως και σε θέματα παροχής διευκολύνσεων σε υποψήφιους με ειδικές ανάγκες, τα οποία διοργανώνει η Υπηρεσία Εξετάσεων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Μέσης Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. για σκοπούς επιμόρφωσης, όπου είναι δυνατό, καλείται ο διπλάσιος αριθμός θεματοθετών από τον προβλεπόμενο αριθμό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16.

(3) Η/Ο Προϊστάμενη/ος της Υπηρεσίας Εξετάσεων υποβάλλει στην αρμόδια αρχή για έγκριση τα μέλη κάθε Επιτροπής Θεματοθετών, τα οποία ειδοποιούνται για την εργασία τους την παραμονή της ημέρας που αναλαμβάνουν καθήκον.

(4) (α) Η Επιτροπή Θεματοθέτησης προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, για να αποφευχθούν τυχόν λάθη και ελλείψεις ή ασάφειες στα θέματα, ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτά έχουν το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό εγκυρότητας και αξιοπιστίας, ότι αυτά καλύπτουν διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας, ώστε να παρέχεται δυνατότητα διάκρισης των υποψηφίων, ότι αυτά περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, σύμφωνα με τον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, και ότι μπορούν να απαντηθούν στο χρόνο που διατίθεται για την εξέταση.

(β) Η Επιτροπή Θεματοθέτησης οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις διευκολύνσεις που έχουν παραχωρηθεί από την Ειδική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων σε υποψήφιους με ειδικές ανάγκες.