Κριτήρια επιλογής των θεματοθετών

15.- (1) Τα κριτήρια επιλογής των θεματοθετών είναι-

(α) Να έχουν μονιμότητα και αναγνωρισμένη από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας υπηρεσία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών.

(β) να έχουν διδάξει το υπό εξέταση μάθημα για τουλάχιστον πέντε (5) έτη στην Γ΄ τάξη Λυκείου ή Γ΄ τάξη Τεχνικών Σχολών, εκ των οποίων το ένα να είναι η τρέχουσα ή η προηγούμενη από την εξέταση σχολική χρονιά.

(γ) να μην παραδίδουν φροντιστηριακά μαθήματα και να μην διδάσκουν μαθήματα των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.), στα βραδινά τμήματα των Τεχνικών Σχολών ή αλλού, να μην είναι ιδιοκτήτες Φροντιστηρίου και να μην έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με ιδιοκτήτη/τρια Φροντιστηρίου.

(δ) να μην αναλαμβάνουν καθήκοντα θεματοθέτησης, όπου είναι δυνατό, σε περισσότερα από δύο μαθήματα.

(ε) να συμμετέχουν σε υποχρεωτικά σεμινάρια επιμόρφωσης που οργανώνονται εκ των προτέρων για το σκοπό αυτό από την Υπηρεσία Εξετάσεων, τις Διευθύνσεις Μέσης Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.

(2) (α) Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου στο υπό εξέταση μάθημα ή στον τομέα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης ή στον τομέα των παιδαγωγικών με συνάφεια στο υπό εξέταση μάθημα, θεωρείται πρόσθετο προσόν.

(β) Επαρκής εμπειρία στη θεματοθέτηση, δύναται να λαμβάνεται υπόψη.