Επιτροπή Θεματοθέτησης

16. (1)(α) Η Επιτροπή Θεματοθέτησης απαρτίζεται από τουλάχιστον πέντε μέλη.

(β) Στην Επιτροπή Θεματοθέτησης συμμετέχουν-

(i) Ένας Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης ή ΒΔ Α΄ ή ΒΔ, όλοι της ειδικότητας του υπό εξέταση μαθήματος ή άλλης συναφούς ειδικότητας μαθήματος,

(ii) τρεις έμπειροι καθηγητές ή ΒΔΑ’ ή ΒΔ΄ Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν διδάξει το υπό εξέταση μάθημα τουλάχιστον για πέντε χρόνια, εκ των οποίων το ένα να είναι η τρέχουσα ή η προηγούμενη από την εξέταση σχολική χρονιά, και,

(iii) όπου είναι δυνατό, ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού των Δημόσιων ΑΑΕΙ της Κύπρου:

Νοείται ότι όπου δεν είναι δυνατό να συμμετέχει μέλος του διδακτικού προσωπικού των Δημόσιων ΑΑΕΙ, αυξάνεται κατά ένα (1) ο αριθμός των καθηγητών ή ΒΔ Α΄ ή ΒΔ Μέσης Εκπαίδευσης.

(γ) Για σκοπούς διασφάλισης της συμμετοχής όσο το δυνατό διαφορετικών θεματοθετών στις Επιτροπές Θεματοθέτησης, η αρμόδια αρχή λειτουργεί με βάση τις αρχές της εναλλαξιμότητας.

(2) Η Επιτροπή Θεματοθέτησης συνέρχεται εικοσιτέσσερις (24) έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την καθορισμένη ημέρα και ώρα της εξέτασης του κάθε μαθήματος, σε χώρο και σε ακριβή χρόνο που καθορίζονται από την αρμόδια αρχή, με γνώμονα την πλήρη διασφάλιση του αδιάβλητου των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

(3) Τα μέλη της Επιτροπής Θεματοθέτησης υπογράφουν Υπεύθυνη Δήλωση, όπως αυτή καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

(4) Οι όροι εντολής της Επιτροπής Θεματοθέτησης καθορίζονται με βάση τον πίνακα προδιαγραφών και τις ανάγκες του κάθε μαθήματος και δίδονται από τον πρόεδρο κάθε Επιτροπής Θεματοθέτησης σε κάθε μέλος χωριστά. κάθε μέλος της Επιτροπής Θεματοθέτησης ετοιμάζει, κάτω από συνθήκες απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, ένα θέμα για δύο διαφορετικά μέρη του εξεταστικού δοκιμίου, ώστε να διασφαλίζεται ότι θα υπάρχουν δύο θέματα, για κάθε μέρος του εξεταστικού δοκιμίου.

(5) (α) Τα θέματα των εξεταστικών δοκιμίων των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης εξυπηρετούν το συγκριτικό σκοπό αξιολόγησης, είναι κλιμακούμενης δυσκολίας και υψηλού δείκτη διάκρισης.

(β) Τα μέλη της Επιτροπής Θεματοθέτησης ολοκληρώνουν την ετοιμασία των θεμάτων που τους ανατίθενται και παράλληλα καταγράφουν την εκτίμησή τους για το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων τους και ετοιμάζουν Οδηγό Διόρθωσης, που περιλαμβάνει τη λύση ή τις λύσεις και τον τρόπο βαθμολόγησης.

(6)(α) Η Επιτροπή Θεματοθέτησης συνέρχεται σε ολομέλεια και εξετάζει ένα προς ένα όλα τα θέματα που έχουν ετοιμαστεί, με σκοπό τον καταρτισμό του ολοκληρωμένου εξεταστικού δοκιμίου, το οποίο υποβάλλει, μαζί με το σύνολο των θεμάτων που ετοιμάστηκαν, στην Επιτροπή Ελέγχου, το αργότερο μέχρι τις 3.00 μ.μ. της παραμονής της ημέρας εξέτασης του κάθε μαθήματος.

(β) Η Επιτροπή Θεματοθέτησης φροντίζει για τη διασφάλιση της ορθότητας, της εγκυρότητας, της αξιοπιστίας, του κατάλληλου βαθμού δυσκολίας και διάκρισης, της συμφωνίας των θεμάτων του εξεταστικού δοκιμίου με την υπό εξέταση ύλη και με τον πίνακα προδιαγραφών, καθώς και με άλλους όρους που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο και στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

(γ) Τα μέλη της Επιτροπής Θεματοθέτησης παραμένουν στο χώρο της θεματοθέτησης, για να συνεργαστούν στη συνέχεια με την Επιτροπή Ελέγχου.