Αδικήματα

37. Πρόσωπο το οποίο παραβιάζει οποιοδήποτε όρο της Υπεύθυνης Δήλωσης που έχει υπογράψει, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10,000) ή και στις δύο αυτές ποινές.