Εξουσία έκδοσης διατάγματος από την αρμόδια αρχή

38.-(1) Η αρμόδια αρχή εξουσιοδοτείται όπως, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους, εκδίδει διάταγμα που περιλαμβάνει τον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή δύναται, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που οφείλεται σε εχθροπραξίες, πόλεμο, τρομοκρατικές ενέργειες, πανδημία και φυσικές καταστροφές, να εκδίδει σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 31ης Ιανουαρίου εκάστου έτους και πριν από την ημερομηνία έναρξης των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης νέο διάταγμα αναθεωρώντας τον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να τροποποιεί τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του παρόντος Νόμου.