Εξουσία έκδοσης διατάγματος από την αρμόδια αρχή

38.-(1) Η αρμόδια αρχή εξουσιοδοτείται όπως, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους, εκδίδει διάταγμα που περιλαμβάνει τον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να τροποποιεί τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του παρόντος Νόμου.