Κριτήρια επιλογής βαθμολογητών

19. Τα κριτήρια επιλογής των βαθμολογητών των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης είναι τα ακόλουθα:

(α) Αναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

(β) Διδασκαλία του υπό εξέταση μαθήματος στην Γ’ Λυκείου ή σε Τεχνικές Σχολές κατά το έτος που είναι βαθμολογητές ή τουλάχιστον κατά το προηγούμενο έτος.

(γ) Διδασκαλία του υπό εξέταση μαθήματος για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια στη Γ’ Λυκείου ή σε Τεχνικές Σχολές.

(δ) Η μη παράδοση φροντιστηριακών μαθημάτων και η μη διδασκαλία μαθημάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) ή στα βραδινά τμήματα των Τεχνικών Σχολών ή αλλού, να μην είναι ιδιοκτήτες Φροντιστηρίου ή να μην έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με ιδιοκτήτη Φροντιστηρίου.

(ε) Η μη ανάληψη καθηκόντων βαθμολόγησης, όπου είναι δυνατό, σε περισσότερα από δύο (2) μαθήματα.

(στ) Η συμμετοχή σε υποχρεωτικά σεμινάρια επιμόρφωσης που οργανώνονται για το σκοπό αυτό από την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.