Επιλογή βαθμολογητών

20. Η επιλογή των βαθμολογητών γίνεται από τριμελή επιτροπή της οποίας προεδρεύει ο/η Προϊστάμενος/η της Υπηρεσίας Εξετάσεων και συμμετέχουν ως μέλη οι Διευθυντές Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ανάλογα με το μάθημα εξέτασης, και ένας Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης της ειδικότητας ή συναφούς ειδικότητας με το εξεταζόμενο μάθημα.