Λειτουργοί που εμπλέκονται στη διαδικασία θεματοθέτησης

18. (α) Οι εντεταλμένοι από την Υπηρεσία Εξετάσεων λειτουργοί, που εμπλέκονται στη διαδικασία θεματοθέτησης, αποστολής των εξεταστικών δοκιμίων στα εξεταστικά κέντρα και βαθμολόγησης, υπογράφουν Υπεύθυνη Δήλωση, όπως αυτή καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

(β) Λειτουργοί που ανήκουν στο προσωπικό της Υπηρεσίας Εξετάσεων και έχουν συγγενή μέχρι και τον τέταρτο βαθμό συγγένειας, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, που είναι υποψήφιος στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης, το δηλώνουν στην αρμόδια αρχή, η οποία και αποφασίζει το βαθμό συμμετοχής τους στη διαδικασία.