Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

39.- (1) Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία διατάξεις του παρόντος Νόμου συγκρούονται με διατάξεις άλλων νόμων ή κανονισμών που ρυθμίζουν θέματα εισαγωγής στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Κύπρου, υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.