Κατάργηση και επιφυλάξεις

40.-(1) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμοι του 2006 και 2007 καταργούνται.

(2) Κανονισμοί και διατάγματα που εκδόθηκαν δυνάμει του Νόμου που αναφέρεται στο εδάφιο (1), εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου καταργηθούν ή αντικατασταθούν, στην έκταση που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.