ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Εξέταση Πρακτικής Δοκιμασίας

(άρθρα 2 και 32)

1.

Κάθε υποψήφιος του μαθήματος της πρακτικής δοκιμασίας πρέπει να εξεταστεί στις ακόλουθες δοκιμασίες:

 

Άλμα εις μήκος, Σφαιροβολία, Γυμναστική, Αθλοπαιδιές και Δρόμο ή Κολύμβηση.
2. Στα αγωνίσματα Άλμα εις μήκος και Σφαιροβολία, οι υποψήφιοι δικαιούνται τρεις (3) προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη έγκυρη. Σε περίπτωση τριών άκυρων προσπαθειών, ο υποψήφιος βαθμολογείται με μονάδα (1). Η μέτρηση γίνεται από δύο κριτές. Ο έφορος του αγωνίσματος αναφωνεί την ακριβή επίδοση του υποψηφίου, η οποία καταγράφεται από τη γραμματεία του αντίστοιχου αγωνίσματος. Εντεταλμένος λειτουργός της Υπηρεσίας Εξετάσεων, ελέγχει κατά πόσο σημειώθηκε η ορθή επίδοση.
3. Η βαθμολόγηση των υποψηφίων, τόσο στο αγώνισμα της Γυμναστικής, όσο και στο αγώνισμα των Αθλοπαιδιών, γίνεται από δυο ανεξάρτητους βαθμολογητές. Ως τελική βαθμολογία λαμβάνεται ο μέσος όρος των δύο βαθμολογιών. Οι βαθμολογίες των δύο βαθμολογητών είναι ανεξάρτητες και δεν είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε συνεννόησης μεταξύ τους.
4. Ο εντεταλμένος έφορος των δρομικών αγωνισμάτων, αναφωνεί το χρόνο που πέτυχε ο υποψήφιος, ο οποίος στη συνέχεια καταγράφεται από τη γραμματεία του αγωνίσματος. Δύο εντεταλμένοι λειτουργοί της Υπηρεσίας Εξετάσεων ελέγχουν κατά πόσο αναφωνήθηκε ο ορθός χρόνος και καταγράφηκε ορθώς από τη γραμματεία.
5. Όλες οι προσπάθειες των υποψηφίων σε όλες τις δοκιμασίες της εξέτασης, όπως αναφέρονται πιο πάνω, κινηματογραφούνται και φυλάσσονται στην Υπηρεσία Εξετάσεων.
6. Όλες οι απαιτούμενες για κάθε υποψήφιο δοκιμασίες για το μάθημα της Πρακτικής Δοκιμασίας θα πρέπει να ολοκληρώνονται εντός της καθορισμένης ημέρας εξέτασης για κάθε υποψήφιο.
7. Στην περίπτωση που υπάρχουν τραυματισμοί υποψηφίων, πριν ή κατά τη διάρκεια της εξέτασης της Πρακτικής Δοκιμασίας, ορίζεται από την Υπηρεσία Εξετάσεων επαναληπτική εξέταση σε εύθετο χρόνο που προηγείται της Ανακοίνωσης των αρχικών βαθμολογιών των Παγκύπριων Εξετάσεων, οι οποίες αποστέλλονται στα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης για την έκδοση των Απολυτηρίων και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Υποψήφιος, ο οποίος τραυματίσθηκε κατά τη διάρκεια της εξέτασης και δεν δύναται να ολοκληρώσει την εξέταση, επαναλαμβάνει όλα τα αγωνίσματα από την αρχή κατά την επαναληπτική εξέταση. Υποψήφιος, ο οποίος, λόγω τραυματισμού, δεν μπορεί να λάβει μέρος στην εξέταση της Πρακτικής Δοκιμασίας, αιτείται γραπτώς προς την Υπηρεσία Εξετάσεων τη συμμετοχή του στην επαναληπτική εξέταση, επισυνάπτοντας όλα τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά, και υποχρεούται να παρουσιαστεί στη Γραμματεία της εξέτασης κατά την καθορισθείσα ημέρα της κανονικής εξέτασης και να παρουσιάσει τα πρωτότυπα ιατρικά πιστοποιητικά.
8. Η Αγωνόδικος Επιτροπή επιβάλλεται να διενεργήσει δειγματικά έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών που βελτιώνουν την απόδοση (αντιντόπινγκ) με βάση τους κανονισμούς της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, ο υποψήφιος μηδενίζεται στο μάθημα της Πρακτικής Δοκιμασίας και το παράπτωμα κοινοποιείται στην αντίστοιχη Ομοσπονδία.
9. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, μέσα στα πλαίσια της καθορισμένης πολιτικής του για αναβάθμιση του Κυπριακού Αθλητισμού, έχει καταρτίσει σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού σχέδιο πριμοδότησης διακριθέντων αθλητών στην ειδική εξέταση της Πρακτικής Δοκιμασίας.  Οι υποψήφιοι πριμοδοτούνται επί της βαθμολογίας που εξασφαλίζουν στην ειδική εξέταση της Πρακτικής Δοκιμασίας. Ως κριτήριο πριμοδότησης ορίζεται η καλύτερη διάκριση του αθλητή/τριας κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
10.

Το σχέδιο πριμοδότησης καλύπτει όλα τα αθλήματα και αγωνίσματα, ατομικά ή ομαδικά, που περιλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα των τελευταίων και επόμενων Ολυμπιακών Αγώνων:

Νοείται ότι οι Εθνικές Ομοσπονδίες που έχουν την ευθύνη των αθλημάτων/αγωνισμάτων είναι αναγνωρισμένες από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

11. Η αύξηση της βαθμολογίας της Πρακτικής Δοκιμασίας όπως προκύπτει μετά την πριμοδότηση δεν υπερβαίνει τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία, δηλαδή τις είκοσι (20) μονάδες.