ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Εξετάσεις Εισδοχής στις Ανώτατες Σχολές
Καλών Τεχνών της Ελλάδας

(άρθρο 32)

1. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στις Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών της Ελλάδας εκτελούν έργα εικαστικά από διάφορα πρότυπα.
2. Έργα που εκτελούν οι υποψήφιοι:    
(α) Σχέδια σε φύλλο χαρτιού με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι.    
(β) Χρώμα σε χαρτόνι με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ.
3. Σε όλους τους υποψηφίους δίνεται ατομικός φάκελος που περιέχει ειδικές κόλλες για χρώμα και σχέδιο στις οποίες υπάρχει η σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Οι απαιτούμενες πινακίδες χορηγούνται στους εξεταζόμενους από την Υπηρεσία Εξετάσεων. Το καβαλέτο και όλα τα άλλα απαιτούμενα υλικά προσκομίζονται από τους υποψηφίους.
4. Κάθε υποψήφιος, την τελευταία ημέρα διεξαγωγής των Εξετάσεων, επιλέγει από το σύνολο των έργων που εκτελεί και παραδίδει για αξιολόγηση δύο μέχρι τέσσερα (2-4) σχέδια και ένα ή δύο (1-2) σχέδια με χρώμα μέσα σε φάκελο που του χορηγείται από την Υπηρεσία Εξετάσεων. Οι υποψήφιοι δεν σχεδιάζουν τον περιβάλλοντα χώρο και πράγματα εκτός σύνθεσης.
5. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να είναι παρών κατά την ώρα έναρξης των Εξετάσεων την πρώτη ημέρα και κατά την παράδοση των εργασιών την τελευταία ημέρα.
6. Την ημέρα έναρξης των Εξετάσεων, προσδιορίζεται κατόπιν κλήρωσης η θέση στην οποία θα εργαστεί ο κάθε υποψήφιος. Αλλαγή θέσεων μεταξύ των υποψηφίων στην αίθουσα Εξέτασης επιτρέπεται μόνο μετά από αμοιβαία συμφωνία και έγκριση του Υπεύθυνου των Εξετάσεων.
7. Ο κάθε υποψήφιος υποχρεούται όλες τις ημέρες διεξαγωγής των Εξετάσεων να έχει πάντα μαζί του το ∆ελτίο Πολιτικής Ταυτότητας ή το ∆ιαβατήριό του, καθώς και το ∆ελτίο Υποψηφίου, το οποίο θα παραλαμβάνει από την Υπηρεσία Εξετάσεων. Κατά την είσοδο των εξεταζομένων στην αίθουσα Εξέτασης ελέγχεται από τους επιτηρητές η ταυτότητά τους και καταγράφονται οι παρουσίες. Το ∆ελτίο Υποψηφίου πρέπει να  βρίσκεται πάντοτε σε εμφανές μέρος στη θέση που εργάζεται ο υποψήφιος καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης.
8. Ο καθορισμός του χρόνου των διαλειμμάτων κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών εναπόκειται στους υποψηφίους και κάθε υποψήφιος μπορεί να κάνει διάλειμμα σε χρόνο που επιθυμεί.
9. Η εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογιών που συγκέντρωσε ο κάθε υποψήφιος από τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, διαιρούμενο διά του αριθμού των μελών της.
10. Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση των έργων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται.
11. Αναλυτικές πληροφορίες για τις Εξετάσεις Εισδοχής στις Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών της Ελλάδας δημοσιεύονται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.