Διοικητικές κυρώσεις

46.-(1) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα, κατά την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της, όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόμο ή στον περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμο, διαπιστώνει ότι οποιαδήποτε ΟΕΣΤ ή διαχειριστής, ανεξάρτητα από το εάν η άδειά τους ανακλήθηκε ή αναστάλθηκε σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των οδηγιών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, αφού καλέσει την εν λόγω ΟΕΣΤ ή τον διαχειριστή να λογοδοτήσει και αφότου δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα στην ΟΕΣΤ και/ή στον διαχειριστή, αναλόγως, για να διορθώσει μια τέτοια παράβαση, δύναται να επιβάλει για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο τουλάχιστον το διπλάσιο του ποσού του οφέλους που αποκόμισε από την παράβαση, όταν αυτό μπορεί να προσδιοριστεί, και, εάν αυτό δεν μπορεί να προσδιοριστεί, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000), ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.

(2) Εάν η κατά το εδάφιο (1) παράβαση συνεχίζεται, η Κεντρική Τράπεζα δύναται επιπρόσθετα να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, ποσού που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

(3) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα, κατά την άσκηση των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων της, όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο ή τις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες οδηγίες, διαπιστώνει ότι πρόσωπο που συμμετέχει στη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της τιτλοποίησης της ΟΕΣΤ ή του διαχειριστή, ανεξάρτητα από το εάν η άδεια ανακλήθηκε ή αναστάληκε σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των οδηγιών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, αφού προηγουμένως καλέσει το εν λόγω πρόσωπο να λογοδοτήσει, δύναται να επιβάλει για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο τουλάχιστον το διπλάσιο του ποσού του οφέλους που αποκόμισε από την παράβαση, όταν αυτό μπορεί να προσδιοριστεί, και, εάν αυτό δεν μπορεί να προσδιοριστεί, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000), ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.

(4) Εάν η κατά το εδάφιο (3) παράβαση συνεχίζεται, η Κεντρική Τράπεζα δύναται επιπρόσθετα να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, ποσού που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.