Υποχρεώσεις ελεγκτή για γνωστοποίηση στην Κεντρική Τράπεζα

45.-(1) Ο ελεγκτής της ΟΕΣΤ υποχρεούται να γνωστοποιεί αμελλητί στην Κεντρική Τράπεζα κάθε απόφαση ή γεγονός που αφορά τη διαχείριση της ΟΕΣΤ, για την οποία απόφαση ή γεγονός έλαβε γνώση κατά τον έλεγχό του, και που είναι δυνατό-

(α) Να αποτελέσει παράβαση σημαντικών νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων που θέτουν υπό αμφισβήτηση τις προϋποθέσεις άδειας λειτουργίας του διαχειριστή ή που διέπουν τις δραστηριότητες του διαχειριστή, ή/και

(β) να επηρεάσει τη συνεχή εύρυθμη λειτουργία της ΟΕΣΤ, ή/και

(γ) να οδηγήσει σε άρνηση της έγκρισης των λογαριασμών ή σε διατύπωση επιφυλάξεων ή διαφοροποιημένης ή αρνητικής γνώμης στην έκθεσή του για τον διαχειριστή.

(2) Ο ελεγκτής διενεργεί τη γνωστοποίηση, που προνοείται στο παρόν άρθρο, ταυτόχρονα στο διοικητικό όργανο της ΟΕΣΤ και του διαχειριστή, εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για το αντίθετο.

(3) Η αναφορά σε ελεγκτή στο παρόν άρθρο περιλαμβάνει τον εσωτερικό και τον εξωτερικό ελεγκτή.